Általános Üzleti Feltételek – TIMOCOM CashCare bélyegző


1. § Általános feltételek, szerződéskötés

 1. A jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi szolgáltatásra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. Az ügyfél feltételei akkor sem kötelező érvényűek, ha a TIMOCOM nem él kifejezetten ellentmondással. További megállapodások csak írásos formában érvényesek.
 2. Kiegészítő jelleggel a gyártó által a termékhez mellékelt licencfeltételek is érvényesek. Az összes termékmegnevezés és logó az adott gyártó tulajdona. A termékekről készült képek illusztrációk és eltérhetnek a szállított termékektől.
 3. Az általunk forgalmazott árukról közölt adatok, ajánlataink és termékleírások nem kötelező érvényűek, esetükben a kereskedelemben szokásos eltérések előfordulhatnak. A termékek folyamatos továbbfejlesztését és javítását illetően a nyomtatott katalógusokban és webshop-rendszerünkben közölt adatokhoz képest a változtatások jogát fenntartjuk, amennyiben ennek elfogadása az ügyféltől elvárható. Ez a rendelkezés a szállítási képesség fenntartását szolgáló változtatásokra is érvényes. Az esetleges nyomdai hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk.
 4. Az adás-vételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházása csak a TIMOCOM írásos hozzájárulásával megengedett. A jelen üzleti feltételektől való eltérések, kiegészítő megállapodások és egyéb megállapodások alapvetően írásban érvényesek.
 5. Az adás-vételi szerződés csak a megrendelés TIMOCOM általi visszaigazolásával (e-mail elegendő) vagy az áru ügyfél általi átvételével (fogyasztók esetén az visszavonási ill. visszaadási letelte után) jön létre.

2. § Árak, fizetési feltételek

 1. A szállításra az áru megrendelésekor érvényes árak érvényesek. Lehívásról szóló szerződések alapján történő szállítás esetén az adott áruszállítmány indításának időpontja mértékadó. A fogyasztók törvényes visszavonási és visszaadási jogát ez nem érinti. Az árak szállítási költséggel együtt értendők. A vállalkozók és vállalati ügyfelek számára kijelölt területen látható árak nettó árak, a törvényes általános forgalmi adó nélkül értendők.
 2. A fizetés banki beszedéssel, előre fizetéssel vagy átutalással történik.
 3. Váltót vagy csekket csak megállapodás alapján, teljesítés fejében fogadunk be. A leszámítolási és beszedési költségek az ügyfelet terhelik. Az időben történő benyújtásért a TIMOCOM nem vállal felelősséget.
 4. Az ügyfelet csak akkor illeti meg visszatartási jog, ha ellenigényének ugyanaz a szerződéses viszony az alapja. Az ügyfél által történő beszámítás ki van zárva, hacsak az ügyfél ellenigényét bíróság jogerősen meg nem állapította vagy a TIMOCOM nem vitatja.

3. § Beérkező szállítmány, szállítási határidők

 1. Valamennyi ajánlat és adott esetben vállalt szállítási határidő az általunk megrendelt szállítmányok hozzánk megfelelő és időben történő beérkezésének fenntartásával érvényes. A TIMOCOM nem vállal beszerzési kockázatot és visszaléphet a szerződéstől, amennyiben a megfelelő beszerzési szerződés korábbi megkötése ellenére nem kapja meg a szállítandó tárgyat. Fogyasztókkal kötött ügyletek esetén a szállítmány beérkezésének fenntartása azzal a feltétellel érvényes, hogy maga a TIMOCOM nem tudja biztosítani az ügyfél által megrendelt konkrét árut. Ez a rendelkezés a TIMOCOM szándékosság és gondatlanság esetén fennálló felelősségét nem érinti. A TIMOCOM haladéktalanul értesíti az ügyfelet arról, hogy a szállítandó tárgy nem áll időben rendelkezésre, és ha a TIMOCOM el akar állni az ügylettől, haladéktalanul él elállási jogával; elállása esetén a TIMOCOM haladéktalanul teljesíti az ügyfélnek a megfelelő ellenszolgáltatást.
 2. Amennyiben a határidő vis maior miatt – például a GüKG 7a § (2) bekezdés 2. pontjában felsorolt esetekben – nem tartható, a határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Ugyanez érvényes arra az esetre is, amikor a késedelemnek az az oka, hogy az ügyfél nem közölte és/vagy nem adta át a szállításhoz szükséges összes információt. A szolgáltatás szándékosság vagy durva hanyagság miatti késedelme esetén a TIMOCOM a törvényi rendelkezések szerinti felelősséggel tartozik. A szolgáltatás késedelmének egyéb eseteiben a TIMOCOM felelőssége a szolgáltatás mellett nyújtott kártérítés esetén az adott áruszállítás ill. szolgáltatás számlázott értékének 5 százalékában, a szolgáltatás helyett nyújtott kártérítés esetén 10 százalékában van korlátozva. Az ügyfél további igényei – a TIMOCOM által szabott szolgáltatási határidő letelte után is – ki vannak zárva.
 3. Amennyiben a szállítás lehetetlen, az ügyfél a törvény szerinti kártérítést követelhet. Az ügyfél teljesítés melletti vagy helyetti, hiábavaló ráfordítások miatti kártérítési igénye azonban a lehetetlenné válás miatt meghiúsult áruszállítás ill. szolgáltatás értékének 10 százalékában van korlátozva. Az ügyfélnek az áruszállítás/szolgáltatás ellehetetlenülése miatti további igényei ki vannak zárva. Fenti rendelkezések az ügyfél jelen szerződéstől való elállásának törvényes jogát nem érintik.

4. § Részszállítás, csomagküldés

 1. Amennyiben a felek kifejezetten másban nem állapodtak meg és az ügyféltől elvárható, a TIMOCOM részszállításokat is teljesíthet.
 2. Az ügyfél kézhezvételkor köteles ellenőrizni a küldemény külső sértetlenségét. Amennyiben az ügyfél azt állapítja meg, hogy a küldemény külsejét szállítás közben károsodás érte, kezdeményeznie kell, hogy az árut szállító vállalat ezt megerősítse. Szállítási kár megállapítása esetén a csomagot haladéktalanul a postára illetve a megbízott szállítóvállalathoz kell vinni, és ki kell állíttatni a károsodásról szóló megfelelő igazolást. A csomagot ezután bérmentesítés nélkül, a szállítóvállalat igazolásával együtt vissza kell küldeni a TIMOCOM-nak. Az ügyfél ezután csereszállítást kap. Amennyiben a szállítás közben keletkezett kár csak kicsomagolás után válik láthatóvá, azt az ügyfélnek haladéktalanul jelentenie kell a TIMOCOM-nak. A szavatossági jogokat e szakasz rendelkezései nem érintik.

5. § Csomagküldés és szállítási költség

 1. Az áruszállítás Németországon belül, valamint az Európai Unió tagállamaiban lévő ügyfeleknek történik. Más államokba történő szállítás megkeresés alapján lehetséges.
 2. A csomagküldő vállalat kiválasztásának jogát fenntartjuk.

6. § Tulajdonjog fenntartása

 1. A vásárolt tárgy tulajdonjogát, a szerződésből eredő összes követelés teljes kifizetéséig fenntartjuk.
 2. A vásárolt tárgy teljes kifizetése előtti lefoglalásakor vagy harmadik fél ezt érintő egyéb beavatkozásakor az ügyfélnek haladéktalanul és írásban értesítenie kell a TIMOCOM-ot.

7. § Az áru át nem vétele


Abban az esetben, ha valamely vállalat mint ügyfél jogosulatlanul eláll a szerződéstől vagy nem teljesíti átvételi kötelességét, a TIMOCOM nemteljesítés miatt kártérítést követelhet tőle. Ebben az esetben a TIMOCOM – magasabb összegű kártérítés lehetőségének csorbítása nélkül – a kár igazolása nélkül a nettó vételár 15 százalékának megfelelő kártérítést követelhet. Ez nem érvényes, ha az ügyfél igazolja, hogy a bekövetkezett kár mértéke kisebb. Amennyiben az áru már ki van szállítva, az előbb említett nemteljesítési kár mellett a TIMOCOM oda- és visszaszállítási költségei is érvényesíthetők.


8. § Szavatosság, jótállás kizárása ill. korlátozása

 1. Amennyiben az ügyfél fogyasztó, az ügyfél szavatossági igényei választása szerint javításra vagy csereszállításra korlátozódnak, a TIMOCOM azonban megtagadhatja az ügyfél által választott szolgáltatást, ha az aránytalanul nagy költséggel jár. Amennyiben az ügyfél vállalkozó, a fenti választási lehetőség nem áll fenn. Itt először a TIMOCOM választ, hogy javítással vagy csereszállítással teljesíti az igényt.
 2. Amennyiben a javítás vagy a csereszállítás sikertelen, az ügyfél saját választása szerint csökkentheti a fizetendő árat vagy elállhat a szerződéstől. A törvény szerinti kártérítési igényeit ez nem érinti. A javítás a második sikertelen kísérlettel sikertelennek tekintendő. Amennyiben a pótteljesítés sikertelen, vagy ha az eladó megtagadja a pótteljesítést, az ügyfél saját választása szerint kérheti a vételár csökkentését, elállhat a szerződéstől vagy kártérítést kérhet. Az ügyfél – alábbi feltételek szerinti – további kártérítési igényeinek érvényesítésére szóló jogát ez nem érinti.
 3. Az ügyfelet ért károkért viselt felelősség jelen szerződésben történő korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes:
  1. a kárt a TIMOCOM szándékosan vagy durva hanyagságból okozta;
  2. lényeges szerződéses kötelesség vétkes megszegése, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését;
  3. csalárd magatartás vagy garancia vállalása miatti felelősség;
  4. jogszabály, pl. termékfelelősségi törvény alapján kötelező felelősség;
  5. az emberi élet, testi épség vagy egészség vétkes veszélyeztetése
  a TIMOCOM, törvényes képviselője vagy alvállalkozója által.
 4. Amennyiben a megbízó vállalkozó, a fenti 3. bekezdés a) és b) pontjában említett felelősség durva hanyagság esetén a szerződéskötéskor várható jellemző kár mértékére korlátozódik.
 5. A vállalkozók megrendelésére nagy példányszámban előállítandó ill. szállítandó, nyomtatott termékek esetén legfeljebb +/- 10 százalékos mennyiségi eltérés technikai okokból lehetséges, és ez nem ad reklamációra alapot a vállalkozónak. Fogyasztók esetén az ők törvényes igényei korlátlanul érvényesek.
 6. A jelen szerződésben foglalt szavatossági korlátozások és kizárások nem érvénesek az emberi életben, testi épségben és egészségben keletkezett olyan károkra, amelyek a TIMOCOM, annak törvényes képviselőinek vagy alvállalkozóinak vétkes kötelességszegésére vezethető vissza, vagy amely eseteket a termékfelelősségi törvény nevesít. Az ilyen károkért a TIMOCOM korlátlanul felel. Ugyanez érvényes a TIMOCOM, törvényes képviselői vagy alvállalkozói által szándékosan vagy durva gondatlanságból elkövetett szerződésszegéseire vagy az így okozott károkra.

9. § Az ügyfél kötelessége hiba esetén, jótállási határidők

 1. Tudnivalók és szabályok a BGB 13. § szerinti fogyasztók számára (ide értve azokat a vállalkozókat is, akik nem iparszerű vagy önálló szakmai tevékenységük keretében adnak le megrendelést): a használt cikkek jótállási határideje az átadástól számított 1 év. Új áru esetében az áru ügyfélnek történő átadásától számított, két év törvényi jótállás érvényes.
 2. Tudnivalók és szabályok vállalkozók számára: a vállalkozó szavatossági igénye hatékony érvényesítésének feltétele, hogy a vállalkozó szabályszerűen eleget tegyen a HGB 377. § szerinti vizsgálati és reklamációs kötelességének. Az ügyfélnek kézhezvétel után haladéktalanul meg kell vizsgálnia az árut, és a hibát észlel, haladéktalanul értesítenie kell a TIMOCOM-ot. Elegendő a hiba bejelentésének idejében történő elküldése. A hibák miatt igények érvényesítésének elévülési határideje új áru esetén az átadástól számított 1 év. Használt árura nincs jótállás.

10. § Nyomtatott anyagok szerzői joga

 1. Amennyiben az ügyfél a nálunk megrendelt árura nyomtatandó dizájnt, szöveget, logót stb. ad át, magának az ügyfélnek kell ügyelnie arra, hogy ezeken ne álljon fenn harmadik félnek bármiféle joga (szerzői jog, márka, védjegy stb.). Harmadik fél jogainak ilyen módon történő megsértéséért maga az ügyfél felel és ilyen igények esetén mentesíti és kártalanítja a TIMOCOM-ot, hacsak a TIMOCOM is nem vétkes részben. A felek ekkor a károkozáshoz történő hozzájárulásuk illetve vétkességük arányában tartoznak felelősséggel.
 2. Az ügyfél kötelezi magát, hogy haladéktalanul felhívja a TIMOCOM figyelmét, ha a TIMOCOM-tól megszerzett ill. a TIMOCOM által feldolgozott termékekkel kapcsolatban harmadik fél igényei merülnek fel vele szemben.

11. § Adatvédelem

 1. A TIMOCOM felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a szerződéskötés során rögzíti és tárolja az ügyfél adatait. Ezek az adatok a fizetőképesség vizsgálatára a TIMOCOM által megbízott és a BDSG 11. § alapján gondosan kiválasztott partnereinek átadhatók. Minden személyes adatot bizalmasan kezelünk.
 2. Az ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy egyetért adatainak tárolásával. A ügyfél bármikor betekinthet adataiba, adott esetben módosíttathatja illetve töröltetheti őket. Amennyiben a megrendelő nem járul hozzá adatainak tárolásához, az aktuális megrendelés tárgytalanná válik.

12. § Bírói illetékesség, alkalmazandó jog

 1. A szerződéses jogviszonyra a Bécsi Vételi Egyezmény (ENSZ vételi jog) kizárása mellett a kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes.
 2. Amennyiben az ügyfél kereskedő vagy közjogi jogi személy, a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos összes jogvitában a TIMOCOM székhelye szerint illetékes bíróság dönt. A TIMOCOM viszont az ügyfél székhelye szerint illetékes bíróságon is beperelheti az ügyfelet.
© TIMOCOM GmbH 2018. Minden jog fenntartva | www.timocom.hu | www.timocom.com