Általános Szerződési Feltételek

Központi kapcsolat

+36 22 51 59 50

+36 22 51 59 55

info.hu@timocom.com

1. Általános rendelkezések

(1) A jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi áruszállításra és szolgáltatásra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A Felhasználó által támasztott feltételek akkor sem kötelező érvényűek, ha a TIMOCOM nem él kifejezetten ellentmondással.

(2) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy jelen feltételeket minden egyes elszámolási időszak végén megváltoztassa vagy kiegészítse. A TIMOCOM a számlanyomtatványon vagy a platformon feltüntetett külön hivatkozással tájékoztatja a Felhasználót a változásról. A Felhasználó beleegyezése a megváltozott feltételekbe elfogadottnak tekintendő, ha haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül nem él ellentmondással. A számla feltétel nélküli kiegyenlítésével a beleegyezés elfogadottnak tekintendő.

(3) A szerződéssel kapcsolatban nyilatkozatok csak írásban tehetők, valamint jelen szerződés csak írásban egészíthető ki és módosítható. A felek megegyeznek abban, hogy a harmadik fél (úgy is, mint jogi személy) szoftverhasználatát igazolni kell, így a másik fél felel annak szerződési kötelezettségeiről a TIMOCOM felé.

(4) Amennyiben jelen szerződésben személyeket említenek (pl. Felhasználó), a megnevezésen mindkét alak (a hímnemű és nőnemű alak) egyaránt értendő.

2. A szerződés tárgya

(1) A TIMOCOM időszakonként fizetendő díj ellenében platformhasználati jogot (licenc) biztosít a Felhasználónak. A licenc hatálya egyéni megállapodás függvénye. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy egyedi mérlegelés alapján a felhasználónak a platformhoz alternatív hozzáférést biztosítson, pl. felhasználónév és jelszó egy bizonyos kombinációjával vagy egy alkalmazáson keresztül stb. A felhasználói felület működése egy internethez csatlakozó szerver segítségével valósul meg, ami kizárólag megfelelő internetkapcsolat esetén jöhet létre.

Ez alól kivételt képeznek azok az időszakok, amikor a TIMOCOM által használt szerver műszaki vagy más, a TIMOCOM által nem befolyásolható okokból nem érhető el, vagy amikor a TIMOCOM a szerződéses szolgáltatások nyújtásához szükséges karbantartási munkálatokat elvégzi a szerveren; ilyenkor a technika jelenlegi állása szerint elkerülhetetlenül hiba léphet fel hozzáféréskor. A TIMOCOM a tervezhető karbantartásokat és frissítéseket munkanapokon 7:30 előtt illetve 18:00 után (közép-európai időszámítás/közép-európai nyári időszámítás), valamint hétvégén egész nap fogja lebonyolítani.

(2) Amennyiben a TIMOCOM szoftverrel biztosítja a hozzáférést a platformhoz, az a TIMOCOM belátása szerint történhet például felhasználónevet és jelszót tartalmazó online regisztrációval, vagy a www.timocom.com honlapról, az Apple® App Store®-ból, a Google Play™-ről stb. történő letöltéssel. A szükséges szoftver letöltése és telepítése kizárólag a Felhasználó feladata, illetve ő viseli a választásából eredő kockázatot.

3) A szükséges hardver, szoftver és adatátviteli kapcsolat kiválasztása, beszerzése és felhasználása kizárólag a felhasználó feladata illetve viseli a választásából eredő kockázatot.

(4) A TIMOCOM termékeinek továbbfejlesztése és optimalizálása keretében jogosult azokat módosítani, amennyiben a módosítás nem jár a lényeges jellemzők korlátozásával.

(5) A TIMOCOM a platformon keresztül értesítéseket küldhet a Felhasználónak ajánlatokról, kapott közleményekről vagy tranzakciókról. Az ilyen üzenetek számát, megjelenítésük időtartamát és megőrzését a TIMOCOM korlátozhatja.

3. A használati jog

(1) A jelen szerződéssel a TIMOCOM felhasználói platformjához biztosított használati jog csak a Felhasználó üzemében egyedileg meghatározott számú egyedi hozzáférésre (TIMOCOM fiók vagy TIMOCOM Account) érvényes, önálló vagy nem önálló kirendeltségenként egy-egy hozzáférésre; a használati jog harmadik félre vagy más kirendeltségre nem ruházható át.

(2) A használati jog csak a rendes üzletmenetben használatos, a szakmára jellemző adatok bevitelére és lekérdezésére vonatkozik. Minden adatnak valósághűnek kell lennie, melyet kérésre a TIMOCOM felé igazolni kell. Az alábbi célokra történő felhasználás tilos:
a) Kéretlen üzenetek, például spam, tömeges megkeresés, általános reklám vagy általános ajánlat.
b) Illegális célok, hamis adatok, megtévesztés, félrevezetés.
c) Harmadik fél jogának megsértése (például személyiségi jogok, szellemi tulajdon joga vagy magánszféra).
d) Adatok gyűjtése, különösen olyan adatok gyűjtése, amelyek lehetővé teszik más felhasználó profiljának létrehozását.
e) A végfelhasználói eszköz vagy e szoftver működését befolyásoló programkódok bevitele.
f) A TIMOCOM-ot vagy harmadik felet, más felhasználót akadályozó vagy zavaró, nekik kárt okozó tartalmak, például felhívás bojkottra, lánclevél, zaklatás, fenyegetés, sértegetés, rágalmazás, diszkriminálás, gyűlölködés, üzleti kár okozása, szexuális jellegű megnyilvánulás, brutalitás, erőszak vagy meztelenség bemutatása.
g) Hatályos jogot vagy jó erkölcsöt sértő, vagy olyan tartalom, amelynek közlésére a felhasználó nem jogosult.

(3) A platform által biztosított adatok kizárólag a meglévő exportálási vagy nyomtatási funkción keresztül használhatók. A platform használatának automatizálásához a TIMOCOM írásos engedélye szükséges, akár egy illesztőfelületen keresztül történik, akár külső szoftver, bot, szkript vagy egyéb olyan segédeszköz használatával, amely eltér az általánosan használt böngészők, például Chrome™, Firefox® vagy Internet Explorer szabványos funkciókészletétől.
Minden, a TIMOCOM által fix áron korlátlanul nyújtott szolgáltatás a tisztességes használat elve alá esik. A TIMOCOM ezzel az elvvel igazságos és értékes felhasználási élményt szeretne biztosítani minden felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő intézkedéssel korlátozza a Felhasználó jogát, ha az felhasználói magatartásával oly módon veszi igénybe a TIMOCOM erőforrásait, hogy az nem csak jelentéktelen mértékben korlátozza a rendelkezésre álló szerverkapacitás, sávszélesség vagy tárhelykapacitás igazságos elosztását. Ilyen korlátozás lehet például az egy adott fiókra vonatkozó percenkénti lekérdezések vagy tranzakciók számának korlátozása, a tárhely korlátozása stb.

(4) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó platformhoz való hozzáférését megszakítsa és adatait törölje, ha azzal érvényes jog megszegését vagy a jó erkölcsbe ütköző cselekedetet akadályoz meg. Ugyanez érvényes akkor is, ha a Felhasználó veszélyezteti a TIMOCOM szoftverének, alkalmazásának vagy felhasználói platformjának fennállását.

(5) Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget valamely szerződésből fakadó kötelességének, különösen a 3. (1) vagy (2), 4. (1), 5 (2), (4) vagy (5), vagy 7. (2) vagy (3) pontból eredő kötelességét, vagy felszólítás ellenére késve orvosol egy további szerződésszegést, a TIMOCOM mentesül szolgáltatási kötelessége alól („letiltás“), de az ellenszolgáltatásra szóló igényét fenntartja.

(6) A 3. (1) vagy (2), az 5. (2), (4) vagy (5) pontok megsértése esetén a Felhasználóra 12 havi díjnak megfelelő kötbér terhelhető. A csekélyebb károk igazolása a Felhasználó előtt nyitva áll.

3a. A TC Profile® felhasználási joga

(1) A Felhasználó a platformmal a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően hozzáférhet a TC Profile® adatbázishoz. A Felhasználó megtekintésre lekérheti az ebben az adatbázisban lévő harmadik felek cégadatait.

(2) A TC Truck&Cargo®-licenc felhasználója ezen kívül harmadik felek számára tájékoztatásra és megtekintésre beviheti cégadatait az adatbázisba. A Felhasználó azután kap hozzáférést a harmadik felek részletes cégadataihoz, amint megadta saját részletes cégadatait.

(3) Az adatbázist a kereskedelmi forgalomban és szabályos üzletmenetben használatos mértékben történő használatra bocsátják rendelkezésre. Az adatbázis lényeges részének vagy egészének másolása szerzői jogi rendelkezések értelmében tilos.

(4) Az adatoknak naprakésznek kell lenniük. Amennyiben a TIMOCOM tudomást szerez a Felhasználó által megadott nem megfelelő adatokról, akkor a TIMOCOM értesítheti a Felhasználót erről a hibáról. Amennyiben a Felhasználó 7 napon belül nem pótolja az elmaradást vagy javítja ki a hibákat, a TIMOCOM a Felhasználó beleegyezésével pótolhatja azokat a cégnyilvántartó adatainak figyelembevételével.

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a fenti (3)-as és (4)-es bekezdések megsértése esetén megszakítja a Felhasználó platformhoz való hozzáférését, és adatait törli.

(6) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3b. A TC Truck&Cargo® felhasználási joga

(1) A platform - a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően - lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a TC Truck&Cargo® alkalmazással felajánlja raktér-kapacitását és rakományait, valamint betekintsen a felajánlott nemzetközi közúti szállítási raktér-kapacitásba és rakományokba. A platform lehetővé teszi továbbá, hogy a Felhasználó felajánlja raktárkapacitását, valamint betekintsen a felajánlott raktárkapacitásokba.

(2) Az elavult adatok haladéktalanul törlendők. Az adatokat teljesen, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli.

(3) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3c. A TC eMap® felhasználási joga

(1) A TC eMap® - a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően - lehetővé teszi a térképes megjelenítéshez és útvonal-számításhoz szükséges adatok online eljuttatását a Felhasználóhoz. A térképeken megjelenített adatok - mint az összes térkép - állandóan változnak és sohasem tükrözik teljesen a valóságot. A TIMOCOM ezért a térképen szereplő és más adatok helyességének biztosításáért nem vállal felelősséget. A TIMOCOM szolgáltatási kötelessége abban áll, hogy az adatokat a Felhasználó rendelkezésre bocsássa, feldolgozza és megjelenítse.

(2) A TC eMap®-ben megjelenő adatokat és információkat a TIMOCOM harmadik féltől szerzi be. A TIMOCOM ezért fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben neki nem szállítanak megfelelően és időben, elálljon a szerződéstől, hacsak a Felhasználó a TIMOCOM vétkességét nem bizonyítja.

(3) A TC eMap® kereséskor a megadott helységnevek vagy irányítószámok alapján prioritási sorrendbe szedheti a célállomásokat. Lehetséges, hogy a találatok között eltérő helységnevek vagy többszörös előfordulások is szerepelnek. A TIMOCOM nem vállal felelősséget azért, hogy a program automatikusan helyesen választja ki a keresett helységet. A TIMOCOM ugyanígy nem vállal felelősséget a hasonló jellegű adatok - például irányítószám, utcanév - vagy más kiegészítő információk helyességéért vagy teljességéért. A térképek a technika fejlődésének megfelelően állandóan változnak. Az adatokért, valamint a térképek hibátlanságáért és minőségéért a TIMOCOM nem vállal felelősséget.

(4) A TIMOCOM licenc-átadóktól szerzi be a térképanyagot és az ehhez kapcsolódó többi adatot (műholdfelvételek, útdíj-információk, forgalmi korlátozások, érdekes helyek stb.). A térképek, a hozzájuk kapcsolódó egyéb adatok és funkcionalitások szerzői jogi védelem alatt állnak, a TIMOCOM és/vagy a licenc-átadói és partnerei kizárólagos tulajdonát képezik, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt állnak. A TIMOCOM át nem ruházható, nem kizárólagos használati alengedélyt ad a Felhasználónak (allicenc) arra, hogy a TIMOCOM termékeiben lévő térképeket kizárólag saját belső céljaira felhasználja. A Felhasználó nem jogosult a térképek lemásolására, felbontására, módosítására, azokból kivonat készítésére vagy termékek előállítására. A Felhasználó a forráskódot, a forrásfájlokat vagy a térképek szerkezetét sem részben, sem egészben le nem vezetheti, és levezetésüket sem átalakítással, sem feldarabolással, sem dekompilálással, sem másmilyen módon meg nem próbálhatja. A Felhasználó a térképeket nem használhatja fel szolgáltató cég üzemeltetésére vagy más olyan célra, amelynek része a térképek más személyek vagy egységek általi feldolgozása. A Felhasználó tulajdonjogot nem szerez, az teljes egészében a licenc-átadónál marad. A térképekben vagy a térképeken szereplő szerzői jogi hivatkozások, a forrásra vagy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó hivatkozások módosítása, elrejtése vagy eltávolítása tilos.

(5) Amennyiben a TIMOCOM szállítói a szerződés megkötésekor érvényes áraikat emelik, a TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználóval szemben megfelelő mértékben megemelje a licencdíjakat. Az áremelés 2 héttel a következő hó első napja előtt, az erről szóló nyilatkozat beérkezése után lép hatályba. Amennyiben a TIMOCOM egy naptári éven belül több mint 10 százalékkal emeli a TC eMap® használati díját, rendkívüli felmondási jog illeti meg a Felhasználót, amellyel az áremelésről szóló közlemény kézhezvételétől számított 2 héten belül élhet.

(6) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a térképes ábrázolást és az adatelemeket saját belátása szerint bármikor módosítsa, bővítse, törölje és újrakategorizálja, ide értve a térképes megjelenítés és a térképhez kapcsolódó kiegészítő funkcionalitások képességeit és jellemzőit is. A TIMOCOM nem köteles karbantartási munkálatok végzésére, hibaelhárításra, korrekcióra (patch), frissítésre (update) vagy javításra (upgrade).

(7) A fentiek mellett az alábbi végfelhasználói feltételek érvényesek: <A HERE szolgáltatási feltételei

(8) A díjköteles licencekről szóló szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3d. A Tracking funkciók használati joga

(1) A Felhasználó - amennyiben erről megállapodás született - a platform segítségével hozzáférhet a telematikai funkciókhoz, amellyel saját járműveinek meglévő rádiós vagy műholdas adatait, mint például GPS-koordinátákat vagy szenzoradatokat a meglévő lokalizáló készülékekről feltöltheti a TIMOCOM platformjára, majd ezeket az adatokat ott saját maga számára korlátlanul, a szoftver más felhasználóinak (Megtekintő) pedig határozott időre szóló engedéllyel megjelenítheti. A platform segítségével a Megtekintő ugyanígy megjeleníthet hasonló adatokat, a más felhasználók járműveiben lévő telematikai rendszerek segítségével, miután ez a nézet megkapta a megfelelő jóváhagyást. Ezeknek az adatoknak a megjelenítéséhez szükség van egy telematikai szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre (a feltöltéshez), valamint a TC eMap® alkalmazás vagy egy hasonló, a TIMOCOM interfésze (GPS-Share) által támogatott térképes megjelenítő eszköz licencére.

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ha járműve telematikai rendszere adatainak megjelenítését megígérte egy megtekintőnek, a megállapodásban szereplő időszakban megszakítás nélkül, az éppen aktuális műszaki színvonalnak megfelelően biztosítja ezen adatok rendelkezésre bocsátását. Maga a Felhasználó felelős azért, hogy az adatok helyesen és időben jussanak el a TIMOCOMhoz.

(3) A nem a Felhasználó által tartós bérlettel használt vagy lízingelt járművekben lévő telematikai rendszerek adatainak felhasználása és feldolgozása tilos, amennyiben az nem a fenti 1. bekezdés szerinti jóváhagyás alapján 2 felhasználó között történik. A Felhasználó többek között a neki rendszeresen illetve állandóan dolgozó alvállalkozók telematikai rendszereinek adatait nem töltheti fel. E bekezdés rendelkezéseinek megszegése esetén a TIMOCOM letilthatja az érintett telematikai rendszer adatait.

(4) Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő felhasználásért a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles a telematikai funkciók segítségével történő adatok rögzítésekor, feldolgozásakor és felhasználásakor betartani a mindenkor érvényes jogszabályok összes releváns adatvédelmi rendelkezését. Különösen a telematikai adatokat kizárólag az érintett járművek lokalizálására, tulajdonképpen a telematikai rendszerekkel kapcsolatban csak a kitűzött cél érdekében szabad felhasználni. A követett telematikai rendszer természetes személyek nevével (pl. a sofőrök nevével) történő megnevezése tilos.

(5) A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a TIMOCOM rögzítse, feldolgozza és felhasználja a platform segítségével feldolgozott adatokat (különösen a pozícióadatokat). A Felhasználó a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja a telematikai adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, tárolásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A visszavonás a szerződés fennállását és a felhasználó fizetési kötelességét nem érinti. A Felhasználó elismeri, hogy ilyen visszavonás következményeként elképzelhető, hogy a TIMOCOM nem lesz képes továbbra is lehetővé tenni a nyomkövetési funkció használatát.
a) A Felhasználó a használat megkezdése előtt a lokalizáló készülékkel rendelkező összes személyt tájékoztatja arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről.
b) Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik a lokalizáló készülékkel felszerelt személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia.

(6) Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő felhasználásért a Megtekintő felel. Az adatok szoftverrel történő rögzítése, feldolgozása és felhasználása során a Megtekintőnek be kell tartania a mindenkor érvényes jogszabályok összes releváns adatvédelmi rendelkezését. Különösen a telematikai adatokat kizárólag az érintett járművek lokalizálására, tulajdonképpen a telematikai rendszerekkel kapcsolatban csak a kitűzött cél érdekében szabad felhasználni. Az adatok e céltól eltérő bármiféle használata tilos.

(7) Amennyiben a Megtekintő ill. a Felhasználó megszegi az adatvédelmi rendelkezéseket, különösen a fenti 4., 5. ill. 6. bekezdésben foglaltakat, a TIMOCOM azonnali hatállyal felmondhatja a Megtekintővel ill. a Felhasználóval megkötött szerződést. A Megtekintő ill. a Felhasználó az adatvédelmi rendelkezések - különösen a fenti 4., 5. ill. 6. bekezdés - Megtekintő illetve Felhasználó általi be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden igény alól mentesíti a TIMOCOMot.

(8) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés TIMOCOM általi írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3e. A TC eBid® felhasználási joga

(1) A Felhasználó a platform segítségével hozzáférhet a TC eBid® alkalmazáshoz, amellyel az általa kiválasztandó célcsoport számára szállítási és logisztikai szolgáltatásokra kérhet (mint tenderkiíró), illetve tehet (mint árajánlattevő) árajánlatokat. Az alkalmazás egy felhasználói platform, amelynek segítségével árajánlatokat lehet megadni, amelyek a saját felelősségre történő szerződéskötés előkészítéséhez összegyűjthetők, feldolgozhatók és továbbíthatók.

(2) A tenderkiíró felhasználási joga a TIMOCOM első számlájának kiegyenlítését követően vagy a TIMOCOM által az alkalmazáshoz való hozzáférés biztosításával kezdődik.

(3) A tenderkiírás nem kötelező érvényű ajánlat, hanem ajánlattételi felhívás, szerződés megkötésére nem kötelez. A kiíró tudomásul veszi, hogy az árajánlat kizárólag az általa felajánlott szolgáltatásra vonatkozik. Hatályos szerződés csak a fuvarszolgáltató és az ajánlattevő egyező nyilatkozata esetén jöhet létre.

(4) Az árajánlatot az árajánlattevő a tenderkiírás futamideje után 1 hónapig köteles tartani.

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az tenderkiírást és az árajánlatok jogszerűségét, teljességét és ésszerűségét a beviteltől számított 2 teljes munkanapon belül felülvizsgálja. Egy tenderkiírás többek között akkor tekintendő jogszerűtlennek, ha érvényes jogot, hatósági tilalmat vagy harmadik fél jogvédelmét sérti, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Hiányosnak tekintendő egy tenderkiírás, ha lényeges szerződéses elemek vagy szükséges információk, mint például a engedélyekre vagy teljesítési jogosultságra vonatkozó információk hiányoznak. Egy tenderkiírás például akkor tekintendő ésszerűtlennek, ha túlsúlyban van benne a reklámjelleg vagy csak egyedi szállításra vonatkozik.

(6) Amennyiben a TIMOCOM azt állapítja meg - akár utólag is -, hogy a tenderkiíró vagy az árajánlattevő nem tartotta be az 5. bekezdésben foglaltakat, jogában áll az ajánlatot az alkalmazásból törölni, leállítani vagy akár közzé sem tenni, de az ellenszolgáltatásra szóló igényt fenntartja.

(7) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az alkalmazásban csak olyan tenderkiíró árajánlattételi felhívásait tegye közzé, amelynek fizetőképessége valamely neves céginformációs szolgáltatónál legalább átlagos értékelést kapott és amelyről nem ismeretesek olyan körülmények, amelyek a kiírt szolgáltatások pénzügyi ellentételezésének lebonyolítását konkrétan veszélyeztetik. A fizetőképesség átlagos értékelése a következőknek felel meg: pl. 300-nál jobb index a Creditreformnál (Németország), „B“ az Euler Hermes Kreditversicherungnál vagy „R“ a Coface -nél (Európa). Amennyiben a tenderkiíró fizetőképességének értékelése a tenderkiírás futamideje alatt negatívan megváltozik, vagy a TIMOCOM olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a kiírt szolgáltatások későbbi pénzügyi teljesítését konkrétan veszélyeztetik, a TIMOCOM a lerontott értékelésről való értesülést követően befejezheti vagy a korlátozott fizetőképesség megszüntetéséig felfüggesztheti a tenderkiírást.

(8) A TIMOCOMnak jogában áll, hogy a tenderkiírásra érkező árajánlatokat illetve a tenderkiírás kiértékelését, csak az adott tenderkiíráshoz kapcsolódó követeléseinek kiegyenlítése ellenében továbbítsa.

(9) A TIMOCOM külön felületet tart fenn a potenciális árajánlattevők egy-egy konkrét tenderkiírásra vonatkozó lényeges kérdéseinek. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a tenderkiírás határidejét 1 munkanappal meghosszabbítsa, amennyiben az árajánlat megtételéhez elengedhetetlen kérdések megválaszolása ezt szükségessé teszik. A TIMOCOM fenntartja továbbá a jogot arra, hogy törölje azokat a bejegyzéseket, amelyek más felhasználókat a rendszer használatában akadályoznak. Például:
- nem a konkrét tenderkiíráshoz kapcsolódó lényegi kérdések tisztázását szolgálják,
- reklámjellegűek, vagy
- harmadik fél hírnevét ronthatják.

(10) A Felhasználó az összes olyan adatáért és ajánlatáért kizárólagosan felel, amelyet a tenderkiírás keretében a TIMOCOM az alkalmazással közzétesz vagy továbbít. A TIMOCOM nem vállal garanciát ezekért az adatokért, illetve ezen adatok alapján létrejövő szerződésekért, vagy titoktartási megállapodásokért. TIMOCOM nem lesz szerződő fele e szerződéseknek. A TIMOCOM nem garantálja az árajánlattevők adatainak valódiságát és teljesítőképességét, különösen akkor nem, ha azok a kiíró kérésére kerültek meghívásra.

(11) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy törli vagy a továbbítás során figyelmen kívül hagyja az árajánlattevő ajánlatait, ha olyan tények jutnak tudomására, amelyek az árajánlattevők teljesítőképességét konkrétan veszélyeztetik illetve törvényileg vagy hatóságilag tiltják meg számára a tenderkiírásban szereplő szolgáltatás elvégzését. A TIMOCOM azon árajánlatokat is törölheti vagy figyelmen kívül hagyhatja, amelyeknél a árajánlattevők nem a saját nevükben és saját számlára cselekednek.

(12) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja. Alternatív megoldásként a szerződéses jogviszony az egyedi ügylet megkötésével is létrejöhet, és ebben az esetben a kiírás végével automatikusan meg is szűnik, anélkül hogy külön fel kellene mondani. A tenderkiíró által a kiírásra meghívott árajánlattevő használati joga a tenderkiírás határidejével ér véget anélkül, hogy ehhez külön felmondásra lenne szükség; a használati jog egyéb esetekben a meglévő licencszerződésből eredő használati jog lejártával ér véget.

(13) Amennyiben az EU Bizottsága által az 1921/2001. sz. rendelet alapján meghatározott európai uniós fogyasztói árindex (HVPI) (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) - 2005. évi bázis = 100 pont - emelkedik a szerződés megkötésekor fennálló indexhez képest, a TIMOCOM ugyanolyan (százalékos) mértékben jogosult megemelni a használati díjat, anélkül hogy ahhoz a TIMOCOM külön árváltoztatási nyilatkozatára szükség lenne. Ebből a szempontból mindig az EU Bizottsága által október hóra közölt változás mértékadó. A változás a következő év január 1. napjával lép hatályba. A fogyasztói árindex csökkenése esetén a használati díj ugyanolyan (százalékos) mértékben, a következő év január 1. napjával automatikusan csökken. Az adott ár 1 naptári évre szóló fix ár. A szabályozás évente alkalmazandó.

3f. A raktárbörze használati joga

(1) A Felhasználó - amennyiben erről megállapodás született - a platform segítségével raktározási kapacitást ajánlhat fel, és betekinthet a felajánlott raktározási kapacitásokba. Az ajánlatok közzététele történhet az alábbi helyeken: a felhasználó szoftver platformján, a TIMOCOM weboldalán, illetve a www.portatio.com oldalon.

(2) Az elavult adatok haladéktalanul törlendők. Az adatokat teljesen, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli.

(3) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3g. Az Üzenetküldési funkció felhasználási joga

(1) A felhasználó az üzenetküldési funkció segítségével - amennyiben van erről szóló megállapodása - a felhasználói platformon keresztül üzenetet küldhet egy másik regisztrált felhasználónak.

(2) Az üzenetküldési funkció nem helyettesíti az általános és nyilvános kommunikációs eszközöket, az illetékes intézményeknek vagy hatóságoknak segélykérő hívás vagy hasonló riasztás küldésére pedig különösen nem alkalmas.

(3) Használatához felhasználói profilt kell létrehozni és karbantartani. Az üzenetküldési funkció beállításával a Felhasználó üzenetek fogadására kész felhasználóként jeleníthető meg a platformon. Az elküldött üzenetek tartalmáért egyedül az adott regisztrált felhasználó felelős. A felhasználók által küldött üzenetek nem tükrözik a TIMOCOM véleményét, a TIMOCOM az üzenetekkel nem feltétlenül ért egyet és sajátjának nem tekinti őket.

(4) Az üzenetküldési funkció felhasználó általi létrehozásakor és használata során a TIMOCOM rögzíti, feldolgozza és tárolja a felhasználó személyes és műszaki adatait, üzeneteit, valamint maga a felhasználó által, a profiljában harmadik felek számára hozzáférhetővé tett adatokat. A TIMOCOM ezeket az adatokat a következő célokra használja:
- a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése
- a megállapodott szolgáltatás rendelkezésre bocsátása és fenntartása
- a használati feltételek betartásának biztosítása
- a felhasználó által kezdeményezett tranzakciók lebonyolítása
- a jogszabályi kötelezettségek vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági követelmények teljesítése

(5) A TIMOCOM nem garantálja az üzenet célba érését. Ugyanúgy nem garantálja, hogy az üzenet feladójaként vagy címzettjeként megjelölt személy ténylegesen azonos az üzenet feladójával vagy címzettjével.

(6) A TIMOCOM jogosult, de nem köteles a felhasználó üzeneteinek a távközlési titok figyelembe vételével történő ellenőrzésére, a jelen feltételek 3.2. pontjában foglaltak megsértése esetén az üzenet blokkolására, a felhasználó adatainak letiltására vagy a felhasználó üzenetküldési funkcióhoz való hozzáférésének letiltására.

(7) Az üzenetküldési funkció használatával a felhasználó egyetért azzal, hogy a funkcióval elküldött üzenetet a TIMOCOM a távközlési titok megtartása mellett, a kiválasztott felhasználónak történő elküldés céljából, legalább 3 hónapos időtartamra egy szerveren tárolja és az üzenet megjelenítését a kiválasztott felhasználó számára lehetővé tegye. Amennyiben törvényi, bírósági vagy hatósági rendelkezés másként nem rendelkezik, a TIMOCOM a felhasználó számára a szerveren tárolja az üzenetet, amíg azt a kommunikációban részt vevő összes felhasználó kérésére nem törlik, vagy az üzenet létrehozásától és elküldésétől számított legalább 3 hónapos időszak le nem telik. A minimális tárolási időszak letelte után a felhasználónak számítania kell az üzenet minden további bejelentés nélküli törlésére.

(8) Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A külön megőrzés lehetővé tételéhez nyomtatási funkció áll a felhasználó rendelkezésére.

(9) Az üzenetküldési funkció adatvédelmi szempontból megfelelő használatáért a felhasználó felelős. Az adatok üzenetküldési funkcióval történő rögzítése, feldolgozása és felhasználása során a felhasználó az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok összes rendelkezését köteles betartani. Az adatok e céltól eltérő bármiféle használata tilos. A felhasználó az adatvédelmi rendelkezések be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM-ot.

(10) A felhasználó az üzenetküldési funkcióval feldolgozott adatok TIMOCOM általi rögzítéséhez, feldolgozásához, tárolásához és felhasználásához adott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonás a szerződés fennállását és a felhasználó fizetési kötelességét nem érinti. A felhasználó elismeri, hogy a TIMOCOM egy ilyen visszavonás következményeként esetleg már nem fogja tudni továbbra is lehetővé tenni az üzenetküldési funkció használatát.

(11) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy TIMOCOM általi aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3h. A TC Connect felhasználási joga

(1) A TC Connect lehetővé teszi a Felhasználónak, amennyiben erről megállapodás született, hogy kapcsolatot hozzon létre a Transport-Management Systemsoftware (továbbiakban: TMS) és a platform között. A TC Connect segítségével a Felhasználó álltal a TMS-re bevitt adatok a platformra feltöltésre kerülnek.

(2) A felhasználói felület nem grafikus. A platformon további tartalmak megjelenítése egyéni megállapodás függvénye.

(3) A Felhasználó a TMS rendszerével saját felelősségére kapcsolódhat a platformhoz az interfészen keresztül. A használatba vételt követően a TIMOCOM a Felhasználónak technikai leírást ad át. A termék technikai leírását ezen szerződés nem tartalmazza. Előzetes technikai ismeretek nélkül a kézhez kapott leírás nem nyújt garanciát a sikeres felhasználáshoz.

(4) A szerződés írásbeli beleegyezéssel, vagy a licencszerződés aláírásával jön létre, és mindkét fél indoklás nélkül, 14 napos felmondási idő megtartása mellett a naptári hónap végével rendes felmondással felmondhatja. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3i. A „Dokumentumkezelés szolgáltatás” használatának joga

(1) A platform, amennyiben ilyen értelmű megállapodásra került sor, a Felhasználó számára hozzáférést biztosít a „Dokumentumkezelés szolgáltatás”-hoz (DMS), mellyel saját dokumentumait tudja a TIMOCOM platformjára feltölteni (Upload), és azokat a platform többi felhasználója számára megtekintés céljára rendelkezésre bocsátani. A TIMOCOM fenntartja a szolgáltatás korlátozásának jogát a dokumentumok formátumát, terjedelmét és mennyiségét illetően.

(2) A Felhasználó által továbbított dokumentumok titkosítva kerülnek tárolásra az EU-n belül. Az adatok lekérésére az erre felhatalmazott Felhasználó általi letöltéssel kerül sor, azzal, hogy az azokhoz kapcsolódó jogok a továbbító felhasználónál maradnak. A dokumentumokat továbbító Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a TIMOCOM rögzítse, feldolgozza és felhasználja a DMS segítségével létrehozott adatokat.

(3) A DMS technológiái és funkcionalitásai szerzői jogi védelem alatt állnak, a TIMOCOM és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt állnak.

(4) A TIMOCOM mentesül a teljesítés alól, ha a tárhely a harmadik fél licencadónak vagy nem a TIMOCOM-nak felróható okból a jelen feltételek 2. pont 1. bekezdésében meghatározott időszakokat meghaladó rendelkezésre nem állás miatt nem érhető el. Az ilyen üzemzavarról a Felhasználó haladéktalanul értesítést kap, és annak időszakára szintén mentesül az ellenszolgáltatás alól.

(5) A Felhasználó kizárólagosan felel a DMS-hez való hozzáférésének használatáért, mellőzi annak minden visszaélésszerű használatát, továbbá minden arra irányuló kísérletet, hogy jogosulatlanul vagy harmadik személy által információt kérjen le vagy beavatkozzon a platform rendszereibe. Ilyen esetben a Felhasználó viseli a felmerülő költségeket, beleértve a TIMOCOM-nál a berendezések ellenőrzésével kapcsolatban felmerült és/vagy a Felhasználó felelősségi körébe eső hibákra vagy zavarokra visszavezethető ráfordításokat. A Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a TIMOCOM-ot harmadik személy hozzáférési lehetőségéről vagy az adatbiztonság egyéb, tudomására jutott vagy feltételezett megsértéséről, továbbá haladéktalanul és a TIMOCOM számára díjmentesen nyújtani minden célszerű együttműködést, különösen akkor, ha erre a TIMOCOM felszólítja, és a szükséges intézkedések ráfordításai nem haladják meg az ésszerű mértéket.

(6) A dokumentumok továbbítása előtt a Felhasználó köteles azokat megvizsgálni káros tartalmak vonatkozásában, különösen a technika mindenkori állásának megfelelő vírusirtó programok alkalmazásával káros szoftverek tekintetében.

(7) A Felhasználó a DMS-sel feldolgozott adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, tárolásához és felhasználásához a TIMOCOM-nak adott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonás a szerződés fennállását és a felhasználó fizetési kötelességét nem érinti. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a TIMOCOM egy ilyen visszavonás következményeként a továbbiakban nem teszi lehetővé a DMS használatát.

(8) A Felhasználó felel a dokumentumok adatvédelmi előírásoknak megfelelő kezeléséért, és kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a mindenkor érvényes vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

(9) Az adatvédelmi rendelkezések, különösen a fenti (8) bekezdés megsértése esetén a TIMOCOM jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A felhasználó az adatvédelmi, szerződéses vagy egyéb jogszabályi rendelkezések be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM-ot.

(10) A DMS nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, így a TIMOCOM nem végzi a dokumentumok módosításvédett, időben korlátlan tárolását. Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A felhasználási jog megszűnésével a felhasználónak számítania kell az általa továbbított dokumentumok minden további bejelentés nélküli törlésére.

(11) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3j. A „GPS-Share“ használati joga

(1) A „GPS-Share“ funkció lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy amennyiben erről megállapodás született, kapcsolatot hozzon létre a Felhasználó meglévő szoftvere és a platform között. A „GPS-Share“ funkció ennek során az interfész funkcióját tölti be, amelynek segítségével adatokat lehet cserélni a szoftver és a platform között. A TC eMap® telematikai funkcióira vonatkozó adatvédelmi rendelkezések (3-7. bekezdés) a telematikai adatokra értelemszerűen alkalmazandók.

(2) A felhasználói felület nem grafikus. A platformon további tartalmak megjelenítése egyéni megállapodás függvénye.

(3) A Felhasználó saját felelősségére kapcsolódhat szoftverével a platformhoz az interfészen keresztül. A használatba vételt követően a TIMOCOM a Felhasználónak technikai leírást ad át. A termék technikai leírását ezen szerződés nem tartalmazza. Előzetes technikai ismeretek nélkül a kézhez kapott leírás nem nyújt garanciát a sikeres felhasználáshoz.

(4) A szerződés írásbeli beleegyezéssel, vagy a licencszerződés aláírásával jön létre, és mindkét fél indoklás nélkül, 14 napos felmondási idő megtartása mellett a naptári hónap végével rendes felmondással felmondhatja. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3k. A TC Transport Order® felhasználási joga

(1) Amennyiben erről megállapodás született, a platform lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a TC Transport Order® alkalmazással egy másik szerződő féllel kötendő szállítási szerződés támogatására dokumentumokat és nyilatkozatokat töltsön fel, szerkesszen, küldjön vagy jelenítsen meg. A Felhasználó e célból sablonokat hozhat létre, nyilatkozatokat véleményezhet és tárolhat a platformon. A TIMOCOM áttekintések formájában a Felhasználó rendelkezésére bocsáthatja az eddigi tranzakciókat.

(2) Más szerződő felek lehetnek a platform felhasználói, valamint a maga a fuvarszolgáltató által létrehozandó harmadik felek. A dokumentumok vagy nyilatkozatok elküldésével az ilyen harmadik fél nem szerzi meg a platform önálló használatának jogát.

(3) Technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatok előre be vannak állítva az űrlapon. Az előre beállított érték nem jelent ajánlást a TIMOCOM részéről. Az adatokat a Felhasználó saját felelősségére az igényekhez igazíthatja. A Felhasználó által a platformon megadott egyéni nyelvi beállítások befolyásolhatják az űrlapon megjelenő feliratokat és leírásokat, amelyek emiatt eltérőek lehetnek a nyilatkozat feladójánál és címzettjénél. Az űrlapon lévő feliratok és leírások, valamint azok fordításai egyedül az adott Felhasználó kényelmét szolgálják, a TIMOCOM nem kötelező érvényű fogalmazási javaslatainak tekintendők. Az űrlap e felirataiban és leírásaiban szereplő fogalmak értelmezéséről a Felhasználók saját megállapodásokat kötnek. A „kötelező érvényű“-nek nevezett dokumentumra érvényes előzetes beállítás az űrlap létrehozójának nyelvi beállítása.

(4) A Felhasználó tudatában van annak, hogy az alkalmazáson belül egy fuvar lényeges elemeiről szóló, egyező nyilatkozatok megtételével hatályos, a visszaigazolt jogokat és kötelességeket tartalmazó szerződés jön létre a résztvevők között.

(5) A TIMOCOM támogatást nyújthat a Felhasználónak a megőrzési kötelesség betartásában. A TIMOCOM e célból legfeljebb 10 üzleti évig rögzítheti, tárolhatja és dolgozhatja fel a tranzakciók során keletkező adatokat. Az esetleges megőrzési kötelességek betartása egyedül a Felhasználó felelőssége. A megőrzés lehetővé tételéhez a TIMOCOM exportálási funkciót biztosít a Felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a tranzakciók tárolására használt tárhelyet a jelen feltételek 3.3. pontja szerinti tisztességes használat (fair use) elve alapján korlátozza; az ezt meghaladó tárhelyhez külön megállapodásra van szükség. Amennyiben egy Felhasználó a felhasználási szerződés megszűnése után hozzá akar férni e tárolt adatokhoz vagy azok kiadását kéri, a TIMOCOM jogosult arra, hogy ezt a hozzáférést csak ráfordításainak megfelelő megtérítése után, valamint a jelen licencszerződésből eredő, esetleg még nyitott követeléseinek kiegyenlítése után biztosítsa, illetve hogy az adatokat csak ezek után adja ki.

(6) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja.

3l. A „fuvarajánlatkérések” felhasználási joga

(1) A Felhasználó a platform segítségével - amennyiben a felek ebben megállapodtak - hozzáférhet az „Fuvarajánlatkérések“-hez, amellyel egyedi fuvarmegbízásokat ajánlhat egy általa kiválasztandó célcsoportnak (fuvarszolgáltató), illetve árajánlatot tehet (ajánlattevő). A funkció lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy egyedi fuvarmegbízásokat írjon le, szerkesszen, valamint hogy ezekhez kapcsolódó ajánlatokat és árakat adjon meg.

(2) A célcsoportba a platform felhasználói, valamint a maga a fuvarszolgáltató által létrehozandó harmadik felek tartozhatnak.

(3) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza egy egyedi fuvarmegbízásra kiválasztható ajánlattevők számát. Ugyanígy fenntartja az ajánlat és a tervezett szállítási határidő közötti időszak korlátozásának jogát.

(4) A fuvarajánlat nem kötelező érvényű ajánlat, hanem ajánlattételi felhívás, szerződés megkötésére nem kötelez. A fuvarszolgáltató tudomásul veszi, hogy az árajánlat kizárólag az általa felajánlott szolgáltatásra vonatkozik. Hatályos szerződés csak a fuvarszolgáltató és az ajánlattevő egyező nyilatkozata esetén jöhet létre.

(5) A nem aktuális adatok haladéktalanul törlendők. Az adatokat teljesen, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat további értesítés nélkül törli.

(6) A szerződéses jogviszony a licencszerződés írásos elfogadásával vagy aláírásával jön létre, és bármely fél részéről 14 nap felmondási idő megtartása mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előtte rendes felmondással fel nem mondja. A fuvarszolgáltató által a kiírásra meghívott ajánlattevő használati joga a megbízás valamelyik ajánlattevőnek történő odaítélésével ér véget anélkül, hogy ehhez külön felmondásra lenne szükség; a használati jog egyéb esetekben a meglévő licencszerződésből eredő használati jog lejártával ér véget.

4. Használati díj

(1) A használati díj mindig a felhasználási időszak elején, előre esedékes és legkésőbb az adott időszak harmadik munkanapjáig be kell érkeznie a TIMOCOMhoz. A TIMOCOM által elvégzett plusz szolgáltatásokról kiállított számlák azonnal esedékesek. A fizetéssel kapcsolatos összes költséget a Felhasználó viseli kivételt képez a törvényes szabályozás szerinti SEPA fizetési mód.

(2) A Felhasználó ellenigényekből eredő beszámítási vagy visszatartási joga kizárt, kivéve ha nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelésekről van szó.

(3) A TIMOCOM, a felhasználóinak kedvezményt nyújt abban az esetben, ha a felhasználó a szoftver(ek) használati díját egy meghatározott teljesítési időszakra vállalva, előre teljesíti, azaz előtörleszti, azonban visszamenőleg ezt a kedvezményt visszakövetelheti, ha a szerződést, vagy a szerződés egy részét a kiszabott teljesítési időszak előtt, a felhasználó rendes felmondással megszünteti. Ugyanez érvényes akkor is, ha a TIMOCOM saját részéről, nyomós indokkal felmondja a szolgáltatást. (4) A TIMOCOM fenntartja a jogot a szerződésben foglalt árak évenkénti emelésére, amennyiben az adott időszakra a szolgáltató árgaranciát nem vállalt.

A TIMOCOM az áremelésről legalább 4 héttel korábban írásban tájékoztatja a Felhasználót. A TIMOCOM az áremelésről legalább 4 héttel korábban írásban tájékoztatja a Felhasználót. Ha az áremelés meghaladja az 5 százalékot a rendes naptári évre vonatkozóan, a Felhasználó felmondással élhet az áremelés érvénybelépését megelőző 14. napig. Ezen záradék értelmében az esetleges árengedmény vagy az adott határidőre vonatkozó egyéni megállapodás megszűnése nem számít áremelésnek. Amennyiben a TIMOCOM nem él az áremelés jogával, úgy az nem jelenti a jogról mint olyanról való lemondást. Az előre fizetés nem biztosít árgaranciát az előre fizetett időszakra.

5. Egyenlő bánásmód, allicenc, jogvédelem, adatvédelem

(1) A szoftver más felhasználók mellett a Felhasználónak is hozzáférést biztosít a felhasználói platformhoz, anélkül, hogy a Felhasználó igényelhetné, hogy más felhasználókkal szemben előnyben részesítsék.

(2) Jelen licencszerződés nem jogosítja fel a Felhasználót allicenc kiadására vagy a szoftver biztosította adatátviteli és adat-felhasználási lehetőségek harmadik félnek - különösen saját informatikai jogvédelem keretében való felhasználásra - történő átadására. A szoftvert és forráskódját a szerzői jog védi. A szoftver a TIMOCOM tulajdonában marad. Lehetséges, hogy a szoftver harmadik fél szellemi tulajdonát képező kódokat tartalmaz, amire adott esetben hivatkozással hívja fel a figyelmet. Ezeket a kódokat az adott harmadik licencszerződés vagy rendelkezések alapján adják licencbe a felhasználónak. A felhasználó elfogadja jelen licencszerződések vagy -rendelkezések érvényességét.

(3) Ha a Felhasználónak tudomására jut, hogy harmadik fél megszegi jelen licencszerződés használatra vonatkozó szabályait vagy harmadik fél igényt jelent be a szoftver Felhasználó általi felhasználásával vagy a TIMOCOMmal szemben, a mihamarabbi jogvédelem lehetővé tétele érdekében a Felhasználónak minden ilyen esetet jelentenie kell a TIMOCOMnak.

(4) A Felhasználót folyamatos szoftvertechnikai tanácsadásra, frissítések vagy további adathordozók szállítására és különösen a forráskódra szóló igény nem illeti meg a szoftver kódjának visszafejtése, parancsokra bontása vagy módosítása. A licencbe adott szoftvert a Felhasználó nem használhatja fel szoftvertechnikai továbbfejlesztésre, módosított verzió készítésére vagy harmadik fél - akár másik Felhasználó - számára másolat készítésére. Minden ezen túlmenő használat - legyen az másolat, más munkaállomásokon történő párhuzamos vagy váltakozó használat, különböző üzemi egységekben és/vagy kirendeltségeken történő használat - csak írásos megállapodásba foglalt további, díjköteles licencekkel megengedett.

(5) A Felhasználónak minden, a vállalkozására vonatkozó változásról tájékoztatnia kell a TIMOCOM-ot, haladéktalanul a változások hivatalos bejelentése után. Ez különösen érvényes a cégkivonatban történő változásokra, így a címváltoztatásokra, valamint a képviseletre jogosult személyek változására.

(6) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó technikai adatait a Felhasználó azonosítása és hozzárendelése, valamint az adatok biztonsága és az adatátvitel javítása érdekében tárolja. Végberendezéstől függően olyan névtelen adatok tartoznak ide, mint operációs rendszer, képernyő-felbontás, böngésző, processzor-azonosító és -sebesség, fizikai memória és MAC-cím, valamint olyan adatok, amelyek adott esetben személyhez köthetők, mint például IP-cím, készülék-azonosító, domain-DNS, telepítési útvonal, felhasználó-azonosító, nyelvi beállítás, sütik és telematikai adatok. A TIMOCOM emellett a Felhasználó TIMOCOM-fiókba történő bejelentkezése során, profiljának létrehozásakor és a platformon történő megjelenítésekor személyes adatokat is tárol és feldolgoz, mint például a Felhasználó neve, megszólítása, elérhetőségi adatai, hozzárendelése valamely vállalati felhasználóhoz, megadott nyelvismeret.

(7) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó üzleti adatait szerződéskötés és a szerződés lebonyolítása céljából tárolja, valamint hogy neves céginformációs szolgáltatóktól információkat szerezzen a Felhasználóról.

(8) A Felhasználó egyetért azzal, hogy személyes adatait a TIMOCOM a licencszerződés vagy felhasználóspecifikus szolgáltatási megrendelések teljesítése érdekében átadhassa leány- vagy partnervállalatainak. Ezek jelenleg a következők: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Ezek a vállalatok kizárólag a TIMOCOM megbízásából és utasítása szerint rögzítik és dolgozzák fel a Felhasználó adatait, és a TIMOCOM az érvényes adatvédelmi jogszabályok betartására kötelezi őket. A Felhasználó személyes adatainak harmadik fél részére történő átadására ezen kívül a törvényben leírt esetekben, végrehajtandó hatósági vagy bírósági rendelkezések esetén, valamint bűncselekmények vagy jelen licenc-rendelkezések megszegésének megakadályozása vagy leküzdése érdekében kerülhet sor. A TIMOCOM a nem személyes adatokat - mint például anonimizált adatok vagy a szerződés céljának elérése érdekében harmadik félnek szánt adatok - tárolhatja, feldolgozhatja, valamint harmadik félnek átadhatja.

(9) A Felhasználó a személyes adatainak rögzítéséhez, feldolgozásához, tárolásához és felhasználásához adott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja vagy korlátozhatja. A visszavonást vagy a korlátozásról szóló nyilatkozatot az alábbi címre lehet küldeni:

TIMOCOM GmbH
Adatvédelem
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

e-mail: datenschutz(at)timocom.com

A visszavonás vagy korlátozás a szerződés fennállását és a felhasználó fizetési kötelességét nem érinti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TIMOCOM egy ilyen visszavonás vagy korlátozás következményeként esetleg már nem fogja tudni továbbra is lehetővé tenni a platform használatát.

(10) A TIMOCOM felhívja a figyelmet arra, hogy a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) szerint a szerződéses jogviszonyból eredő, esedékes követelések nem szerződés szerinti teljesítésének adatait átadják a SCHUFA Holding AG-nak (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), amennyiben a követelés alapjául szolgáló szerződéses jogviszony azonnali hatállyal felmondható és a hiányzó szolgáltatást az esedékesség ellenére az Önökkel közölt fizetési határidőn belül nem teljesítették. A SCHUFA-val kapcsolatos további információkat a www.meineSCHUFA.de oldal tartalmaz.

6. Garancia, felelősség

(1) A TIMOCOM kizárólag azt garantálja, hogy a platform alkalmas a megállapodásban rögzített mértékben történő használatra. A termékleírásokban, prospektusokban és a TIMOCOM által rendelkezésre bocsátott felhasználói tájékoztatókban közölt adatok nem kötelező érvényű ajánlásoknak tekintendők. Minden további felelősség nem a TIMOCOM-ot terheli. A TIMOCOM nem vállal felelősséget többek között a más felhasználók által a rendszerbe felvitt adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességéért, valamint azért, hogy a platform kompatibilis a Felhasználó informatikai technikai környezetével vagy a felhasznált adatátviteli kapcsolattal.

(2) Internetes hivatkozások létrehozása és a TIMOCOM honlapjáról hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik fél honlapjain elérhető információk nem képezik a szerződéses szolgáltatások részét. Ezek arra sem szolgálnak, hogy részletesebben leírják a szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettséget. A létrehozott hivatkozásokat, illetve a rajtuk keresztül elérhető oldalakat nem ellenőrzik rendszeresen, úgyhogy a TIMOCOM nem vállal felelősséget ezek tartalmáért vagy helyességéért.

(3) A TIMOCOM a különböző Felhasználók által egymásnak okozott károkért - adatvesztés, adatátviteli hibából eredő vagy egyéb módon okozott kárért - nem felel. A TIMOCOM nem felel a Felhasználók által a felhasználói platformra eljuttatott vagy ajánlataikhoz csatolt fájlokban illetve ajánlati leírásaiban a platformra kerülő és azon keresztül terjedő kártékony szoftverért vagy programkódért (vírus, trójai program, féreg stb.). A Felhasználó közvetlenül felel azért, hogy ne juttasson ilyen kártékony szoftvert a platformra.

(4) A TIMOCOM sem szerződő fele, sem közvetítője a szoftver segítségével megkötött szerződésnek, sem követe az ehhez kapcsolódó releváns nyilatkozatnak. A TIMOCOM ezért semmilyen módon sem garantálja a felhasználók között kialkudott szerződések rendes lebonyolítását vagy bármiféle gazdasági eredmény elérését. A Felhasználó saját kötelező gondossága keretében ellenőrzi a harmadik felektől kapott adatok helyességét. A felhasználók által a platformon keresztül küldött üzenetek nem tükrözik a TIMOCOM véleményét vagy nyilatkozatait, a TIMOCOM az üzenetekkel nem feltétlenül ért egyet és nem tekinti sajátjának őket. A TIMOCOM nem garantálja, hogy a platformon keresztül küldött közlemény vagy értesítés eléri célját, illetve hogy a címzett felhasználó kézhez vette és elolvasta azt. Ugyanúgy nem garantálja, hogy a közlemény vagy értesítés feladójaként vagy címzettjeként megjelölt személy ténylegesen azonos a feladóval vagy címzettel.

(5) A Felhasználó minden olyan kötelezettség alól mentesíti a TIMOCOM-ot, amely abból ered, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerűen, nem jelen szerződés rendelkezései szerint használja a platformot. A TIMOCOM értelemszerűen ugyanolyan szerződést köt minden Felhasználóval, és más Felhasználókkal szembeni esetleges kártérítési követeléseit adott esetben (a TIMOCOM saját kártérítési igényeinek kielégítését követően) a kár fedezésére a Felhasználóra engedményezi.

(6) Az adatok sikertelen vagy hibás átvitelének veszélye akkor száll át a Felhasználóra, amikor az adatok elhagyják a TIMOCOM befolyási területét.

(7) A Felhasználót ért károkért viselt felelősség jelen szerződés szerinti korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes:
a) a kárt a TIMOCOM vagy alvállalkozója szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta;
b) lényeges szerződéses kötelesség TIMOCOM vagy alvállalkozója általi vétkes megszegése, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését;
c) a TIMOCOM csalárd magatartás vagy garancia vállalása miatti felelőssége;
d) a TIMOCOM jogszabály, pl. termékfelelősségi törvény alapján fennálló kötelező felelőssége; vagy
e) az emberi élet, testi épség vagy egészség TIMOCOM, törvényes képviselője vagy alvállalkozója általi vétkes veszélyeztetése.

(8) Amennyiben a Megbízó vállalkozó, a TIMOCOM felelőssége a szerződéskötéskor várható jellemző szerződéses kár mértékére korlátozódik:
a) az előző 7 a) bekezdés szerinti esetekben, az egyszerű alvállalkozók súlyos gondatlansága esetén,
b) az előző 7 b) bekezdés szerinti gondatlanság esetén.
Adatok ill. programok elvesztéséért és azok a platform használata általi helyreállításáért a TIMOCOM a fenti 7. a) és b) pontokban említett esetekben csak annyiban felel, amennyiben a veszteség nem lett volna elkerülhető, ha a Felhasználó megteszi a megfelelő óvintézkedéseket (pl. rendszeres adatmentés).

(9) A platform „BÉTA“ vagy „BÉTA-verzió“ megnevezése azt jelenti, hogy a mindennapos felhasználás szempontjából a termék még nem teljesen kész; minden fő funkciót tartalmaz ugyan, de teljesítmény, kompatibilitás és stabilitás tekintetében korlátozottnak tekintendő, mivel a közzététel előtt rendszerint nincs lehetőség valamennyi hardveres és szoftveres környezet illetve felhasználói magatartás szimulálására. A TIMOCOM ezért csak nem kötelező érvénnyel, tesztelési célokra bocsát rendelkezésre ilyen BÉTA-szoftvereket, amelyekhez szükség van a felhasználók tapasztalati beszámolóira. Nem garantálható, hogy a szoftver rendelkezik az „éles üzemű” szoftver tulajdonságaival és hogy nem tartalmaz súlyos hibákat. A Felhasználó elismeri, hogy a TIMOCOM ezért, valamint rendszerének használatában bekövetkező kimaradásokért, adatvesztésért, hibákért és az azokból eredő járulékos károkért, valamint elmaradt haszonért viselt felelőssége ki van zárva. A TIMOCOM ezért csak nem kötelező érvénnyel, tesztelési célokra bocsát rendelkezésre ilyen BÉTA-szoftvereket, amelyekhez szükség van a felhasználók tapasztalati beszámolóira.

7. Reklamációk

(1) Amennyiben a TIMOCOM olyan információkat kap a Felhasználóról, amelyek szerint a Felhasználó fuvarozási szerződésből, jelen szerződésből eredő kötelességeit nem teljesíti vagy egyéb érvényes jogos vétkes módon megsért (a továbbiakban: panasz), jogosult, de nem köteles ezt a panaszt a panaszos megnevezésével vagy anélkül továbbítani az érintett Felhasználónak, vagy annak meghallgatása és vizsgálata után más Felhasználóknak.

(2) Az a Felhasználó, aki ellen a panasz szól (a továbbiakban: érintett), köteles haladéktalanul, de legkésőbb a panaszról szóló közlemény kézhezvételétől számított egy héten belül írásban állást foglalni a TIMOCOMnak a panaszról annak tisztázása érdekében, de legalább az állásfoglaláshoz szükséges hosszabb időráfordítást meg kell indokolnia.

(3) Amennyiben a Felhasználónak nem sikerül állásfoglalásában cáfolni a leírt kötelességszegést, a TIMOCOM jogosult, de nem köteles felszólítani a Felhasználót arra, hogy egy héten belül szüntesse meg a szerződésszegő állapotot. E határidő kitűzésével megfogalmazott felszólítás mellőzhető, amennyiben Timocom véleménye szerint a körülmények ismeretében nem várható el eredmény.

(4) A fenti 2. és 3. bekezdésben szereplő és a Felhasználó letiltásával vagy a szerződés felmondásával összefüggő jogok egyedül a TIMOCOM érdekét szolgálják. Amennyiben a TIMOCOM nem él ezzel a joggal, a többi Felhasználóval szembeni felelősség ki van zárva.

(5) A TIMOCOM nem köteles megvizsgálni a hozzá beérkező panaszokat.

8. Rendkívüli felmondás, a licenc időtartama, záró rendelkezések

(1) A használati jog időtartama az egyedi megállapodásban rögzített moduloktól függ. Az ingyenes tesztidőszakban mindkét felet megilleti az azonnali felmondás joga.

(2) Nyomós ok fennállása esetén mindegyik fél azonnali hatállyal, felmondási idő megtartása nélkül, felmondhatja jelen szerződést. A TIMOCOM-on keresztüli rendkívüli felmondáshoz alapul szolgáló nyomós ok többek között akkor áll fenn, ha
a) a Felhasználó fizetésképtelenné válik vagy fizetőképtelenség fenyegeti;
b) a Felhasználó vagyona fölötti csődeljárás megindítását elegendő vagyontömeg hiányában elutasították vagy a Felhasználónak esküt pótló megerősítést kell tennie; vagy a felszámolási eljárás elindult a cég ellen
c) a Felhasználó vétkesen megszegi jelen feltételek rendelkezéseit, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését vagy ami a 3. (4) vagy (5) bekezdés szerinti letiltásra jogosítják a TIMOCOM-ot;
d) a Felhasználó egy havi használati díjnak megfelelő összeggel 14 naptári napot meghaladó késedelembe esik vagy
e) a szerződés aláírásakor fennálló állapothoz képest a Felhasználó vállalatán belül a tulajdonviszonyok 25 százalékkal vagy nagyobb mértékben változnak, illetve változás következik be a vállalat képviseletére jogosult személyek jogállásában.

(3) A használati jog a TIMOCOM általi aktiválással lép életbe és a szerződéses viszony megszűnésével egy időben ér véget.

(4) A Felhasználónak a szerződés megszűnésével mindenféle visszatartási jog kizárása mellett haladéktalanul törölnie kell a szoftvert, és abba kell hagynia a szoftver bármiféle használatát.

(5) Amennyiben a felhasználó vállalkozó, közjogi testület vagy közjogi különvagyon a BGB 310. § 1. bek. 1. mondata értelmében, vagy nem esik a németországi bírói illetékesség hatálya alá, akkor a teljesítés és a jogorvoslat helye Düsseldorf. Jelen szerződésre az ENSZ vételi jogának kizárása mellett a német jog érvényes.

(6) Amennyiben a TIMOCOM jelen szerződés vagy a szerződés részeinek fordítását adja át a Felhasználónak, a német nyelvű változatnak ellentmondó vagy attól eltérő fordítás esetén a német nyelvű változat marad mértékadó és kötelező érvényű.

(7) Amennyiben e feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyan szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a lehető legjobban megközelíti.

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓ (tájékoztató)

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓ (tájékoztató)

A TIMOCOM GmbH. (továbbiakban TIMOCOM) egy internetes online portált és egy adatbázist üzemeltet Magyarországon a Hock R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Hock R Kft.) közreműködésével.

Adatkezelő: Hock R Kft.
Székhely: 8143 Sárszentmihány, Völgy utca 7.
Fióktelep: HU-8000 Székesfehérvár, Malom u. 7.
Adószáma: 13168511-2-07
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-009978
Telefonszám: 22/515-950
Ügyfélkapcsolatot szolgáló elektronikus levelezési cím: info.hu@timocom.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56459/2012

Az adatkezelés célja: Fuvarozási, szállítmányozási célból történő adatkezelés
(1) Licenc átadásából eredő adatkezelés. A szállítási ágazat szereplői a TIMOCOM online portáljának használata során információkat közölnek magukról – köztük személyes adataikat is – melyek a portál többi felhasználója számára is elérhetőek.
(2) A portálra regisztrálók adatait, technikai adatait magasabb minőségű és biztonságosabb szolgáltatás nyújtása céljából tárolja.
(3) Szerződéses jogviszonnyal összefüggő (pl. számlázási adatok) kezeléséből fakadó adatkezelés.

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. CXII. Tv. (a továbbiakban Info. Tv.) 3.§. 9. bekezdése szerint a Hock R Kft. adatkezelő.

Az adatkezelő feladata az adatkezelési tevékenységének megkezdése előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál tevékenységét bejelenteni. Az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget tett, az adatkezelést bejelentette.

Az Info. Tv. 3.§. 1. bekezdése szerint a fuvarozók, szállítmányozók, árukibocsátók, akik a honlapon regisztrálnak, érintettnek minősülnek.
A portál üzemeltetése során az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadta, az érintett vonatkozásában az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

1.) A Hock R Kft. az adatkezelés során a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamint a Magyarország joga szerint az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok alapján jár el így különösen:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény); valamint
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint.
- elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C tv

2.) A Hock R Kft. jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában fenntartja a jogot, hogy azt részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, kiegészítse, amelyről a weblapon a Felhasználók (érintettek) részére tájékoztatást nyújt. Az esetleges változtatás nem lehet ellentétes a hatályos jogszabályokkal.

3.) A Felhasználók (érintettek) az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, illetve a weboldal és a telepített program használatával – mint az adatvédelmi feltételek ráutaló magatartással történő elfogadásával -, illetve az azon történő regisztrációval – a regisztrációs űrlap önkéntes, az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését és elfogadását követő kitöltésével - hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldalon és a programban tárolt adataikat Hock R Kft. kezelje, valamint adatfeldolgozás céljából a cégcsoportjához tartozó többi gazdasági társaság részére átadja:
Ezek jelenleg a következők: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL- 64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; (Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath)

4.) Az adatvédelmi törvény alapján jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazása során használt fogalmak az adatvédelmi törvény szerinti fogalmakkal egyezőek.

5.) A Hock R Kft. személyes adatot kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatok össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Tájékoztatjuk a Felhasználókat (érintetteket), hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Hock R Kft-t.
Az Hock R Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6.) A portál látogatóinak adatai
6.1.) A weboldal és a program használata során a Hock R Kft. adatkezelés szempontjából különbséget tesz a látogatók és az érintettek adatai között.
Mivel az Alapszolgáltatás csak regisztrációt követően vehető igénybe, a regisztrálók önkéntesen megadott adatai közül a Hock R Kft., mint bejelentett adatkezelő az alábbiakat tárolja:
- az érintett regisztrálásakor megadott adatai (pl. személynév, e-mail cím, telefonszám, cím, gazdasági társaság esetében cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai szám, képviselő neve és személyes adatai, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP, képviseletre jogosult(ak) nyilvános adatai (neves céginformációs szolgáltatók adatai alapján)
- a néven, elérhetőségeken túlmenően az ügyféllel kapcsolatos (CRM rendszerben tárolt, esetenként jellemzést is tartalmazó) egyéb adatok
- ügyletekkel kapcsolatos adatok
- a weboldal, program használatának időpontja, terjedelme
- fizetős szolgáltatások pénzügyi rendezéséhez szükséges adatok

6.2.) A weboldal, program használata során tudomására jutott adatokat a Hock R Kft. az alábbi célokból kezeli:
- a Felhasználó (érintett) azonosítása
- Felhasználók (érintettek) egymástól való megkülönböztetése
- kapcsolatfelvétel
- a szerződés teljesítése
- a Felhasználók (érintett) személyre szabottabb kiszolgálása
- felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése

7.) A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága, tárolás időtartama
7.1.) A Hock R Kft. számítástechnikai rendszerei a Hock R Kft. telephelyén találhatók meg.
7.2.) A Hock R Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
7.3) A Hock R Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
7.4) A Hock R Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
7.5.) A Hock R Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatás megtagadásához vezető támadások ellen. A Hock R Kft. a tőle elvárható gondossággal törekszik a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodni.
7.6.) Tájékoztatjuk a Felhasználókat (érintetteket), hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül ki vannak téve bizonyos fenyegetéseknek. A Hock R Kft. az ilyen fenyegetések elhárítása érdekében minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
7.7.) A Felhasználók (érintettek) által közölt minden információt, tényt és adatot kizárólag a felsorolt célok eléréséhez szükséges mértékben és a célok teljesüléséhez szükséges ideig kezeljük. A Felhasználók (érintettek) személyes adatai az adatkezelési cél megszűnésekor, a regisztráció törlésekor töröljük, kivéve számlázási adatok (jsz szerint 8 év).
Tájékoztatjuk, hogy személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Továbbá tájékoztatjuk, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

8.) Regisztrációs adatbázis
A TIMOCOM oldalán a (Hock R Kft.) oldalán nyújtott szolgáltatások teljes körű igénybevétele regisztrációhoz kötött. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon és a programban nincs vagy kizárólag korlátozott körben van lehetőség.
A Felhasználónak (érintettnek) lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és szállítás megkönnyítése érdekében a, számlázási és szállítási nevet és címet.
A Hock R Kft. kezelésében lévő adatbázisa a 6.1. pontban foglaltakon felül tartalmazza, hogy a Felhasználó (érintett) a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott-e, tehát kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A TIMOCOM a Hock R Kft.-n keresztül rendszeres jelleggel hírlevélben értesíti újdonságairól, a weboldal és a program módosításairól azokat a Felhasználókat (érintetteket), akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a Felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
A hírlevelek és egyéb küldemények minden esetben tartalmazzák a küldemények küldéséről történő leiratkozás lehetőségét.

9.) Jogorvoslati lehetőségek
9.1.) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a TIMOCOM megbízásából a Hock R Kft. ügyfélszolgálata útján.

9.2.) Az érintett kérelmére a Hock R Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hock R Kft. költségtérítést állapít meg.

9.3.) A Hock R Kft. a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.4.) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény teszi lehetővé.

9.5.) A Hock R Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A Hock R Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.6.) A Hock R Kft. adatkezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C
Tel.: +(36) 1 391-1400
Fax.: +(36) 1 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Érvényes: 2019.01.31.

§1 Teljesítmény

1. A TIMOCOM GmbH cég kizárólag a megbízó számlaösszegének behajtása támogatásánál tevékenykedik. TIMOCOM kötelezettségszerűen saját belátása szerint felszólítja az adóst a nyílt követeléssel kapcsolatos nyilatkozat-tételre ill. fizetésre.

2. TIMOCOM nem vállal felelőséget közbenjárása sikeréért.

3. Az adósnak a megtörtént közbejárás utáni fizetései, jóváírásai vagy felszámlázásai sikernek számítanak akkor, ha a megbízó a fizetési határidő bejelentése után két héten belül nem közli a TIMOCOM céggel azt, hogy a követelés kiegyenlítése nem történt meg.

4. A megbízónak továbbra is joga van arra, hogy követelése behajtására további intézkedéseket tegyen meg.

§ 2 Díjazás

1. A számla kézhezvételkor azonnal esedékes.

2. A TIMOCOM az adóstól beérkező összeget a megbízóval szembeni saját igényeibe beszámíthatja (folyószámla-forgalom).

3. TIMOCOM fenntartja annak jogát, hogy a számlája összegét más számlákkal együtt inkasszálja akkor, ha a megbízóval fennálló üzletviszony következtében már egy inkasszálási feljogosítás fennáll. A megbízó a TIMOCOM cégnek teljhatalmú megbízást ad arra, hogy a kétségtelen számlaösszeget az ismert üzleti folyószámláról inkasszálhassa.

§ 3 A szerződés kezdete és befejezése

1. A megbízó felhatalmazási ajánlatával 3 munkanapra kötött. A szerződés a megbízatásnak a TIMOCOM cég általi elfogadásával jön létre. Az elfogadásnak nem kell különleges formában megtörténnie, s különösen hallgatással is megtörténhet. A szerződés TIMOCOM által különösen akkor számít elfogadottnak, ha TIMOCOM ezen időn belül igazoltan az adósnál már közbenjárt.

2. A megbízó megbízatását 2 hét határidő betartása mellett felmondhatja. Az adósnál már megtörtént közbenjárás esetén a megbízónak továbbra is tájékoztatási kötelezettsége van a megbízott ügyben történt fizetésekről és TIMOCOM fenntartja az igényét a megegyezett díjazásra.

3. A súlyos kötelezettség-megszegés esetén fennálló rendkívüli felmondási jog mindkét fél részére érintetlen marad.

4. Ha a megbízó vagy az adós egy közbenjárási megbízatással kapcsolatban elvesztené vagy befejezné a TIMOCOM cégnél alkalmazói státuszát, akkor a megbízónak és a TIMOCOM cégnek joga van a szerződéstől történő visszalépésre. A szerződés akkor a jövőre nézve felbontottnak számít.

5. Ha a közbenjárás alatt az kerülne megállapításra, hogy a követelést előreláthatólag nem lehet behajtani, akkor a közbenjárás befejeződik, s ez a megbízóval közlésre kerül. Nem behajthatónak számít a követelés különösen akkor, ha azt az adós letagadja, továbbadja, peresítve van, titulálva van, vagy harmadik személy jogával van megterhelve, vagy ha az adós fizetésképtelen. A szerződés akkor a jövőre nézve felbontottnak számít.

6. A megbízó köteles a TIMOCOM-ot megfelelő információkkal ellátnia. Amennyiben a TIMOCOM mégsem kapja meg 14 napon belül a követelmények szerint előírt információkat feldolgozás céljából, akkor fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést felbontsa; valamint az addigi időpontig felszámolt sikerdíjat, illetve az eljárásért fizetendő alapdíjat felszámolja.

§ 4 Felelősség

1. A TIMOCOM Megbízót ért károkért viselt felelősségének jelen szerződés szerinti korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes:
a) a kárt a TIMOCOM vagy alvállalkozója szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta;
b) lényeges szerződéses kötelesség TIMOCOM vagy alvállalkozója általi vétkes megszegése, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését;
c) a TIMOCOM csalárd magatartás vagy garancia vállalása miatti felelőssége;
d) a TIMOCOM jogszabály, pl. termékfelelősségi törvény alapján fennálló kötelező felelőssége; vagy
e) az emberi élet, testi épség vagy egészség TIMOCOM, törvényes képviselője vagy alvállalkozója általi vétkes veszélyeztetése.

2. Amennyiben a Megbízó vállalkozó, a TIMOCOM felelőssége a szerződéskötéskor várható jellemző szerződéses kár mértékére korlátozódik:
a) az előző 1 a) bekezdés szerinti esetekben, az egyszerű alvállalkozók súlyos gondatlansága esetén,
b) az előző 1 b) bekezdés szerinti gondatlanság esetén.

3. A megbízó azért felelős, hogy a nyitott követelés esedékes és vitathatatlan legyen, valamint azért, hogy a TIMOCOM az összes szükséges iratokat és információt megkapja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megbízó csak akkor kérheti az adóstól az intervenció utáni sikerdíj költségének megtérítését, ha az adós késedelmesen teljesít, illetve erre törvényi előírás kötelezi. Ezen költségek megtérítésére a megbízónak közvetlenül az adóshoz kell fordulnia.

4. TIMOCOM fenntartja magának annak jogát, hogy az ügy befejezése után mindazon iratokat megsemmisítse, amelyek megőrzése törvényesen nem előírt.

§ 5 Egyéb

1. Minden megegyezésnek írásban kell megtörténnie.

2. Ha a megbízó nem felhasználó, akkor a teljesítési és bírósági hely Düsseldorf. Jelen megállapodásra a német jog érvényes.

3. Ha a szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, akkor ez nem érinti az összes többi rendelkezést vagy megegyezést. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan érvényes rendelkezésben egyeznek meg, amely az érvénytelen megegyezés céljához a legközelebbi.

Érvényes: 2014.10. 01.

Fel

Hozzájárulok, hogy az oldal elemzésekhez, személyre szabott tartalmakhoz és hirdetésekhez sütiket használjon. Tudjon meg többet