Általános Szerződési Feltételek

Központi kapcsolat

1. Általános rendelkezések

(1) A jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi áruszállításra és szolgáltatásra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A Felhasználó által támasztott feltételek akkor sem kötelező érvényűek, ha a TIMOCOM nem él kifejezetten ellentmondással. A TIMOCOM ajánlata kizárólag a német PTK 14.§-a értelmében vett vállalkozóknak szól kereskedelmi célú felhasználásra.

(2) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy jelen feltételeket minden egyes elszámolási időszak végén megváltoztassa vagy kiegészítse. A TIMOCOM a számlanyomtatványokon vagy a Marketplace-en feltüntetett külön megjegyzéssel tájékoztatja a Felhasználót a változásról. A Felhasználó beleegyezése a megváltozott feltételekbe elfogadottnak tekintendő, ha haladéktalanul, de legfeljebb a közléstől számított 1 hónapon belül nem él ellentmondással. A számla feltétel nélküli kiegyenlítésével a beleegyezés elfogadottnak tekintendő.

(3) A szerződéssel kapcsolatban nyilatkozatok csak írásban tehetők, valamint jelen szerződés csak írásban egészíthető ki és módosítható. Ha a felek megegyeznek abban, hogy egy harmadik jogi személynek jogosultnak kell lennie a Marketplace használatára, a másik fél ezt a felhasználót felhatalmazza a TIMOCOM nyilatkozatainak fogadására.

(4) Amennyiben jelen szerződésben személyeket említenek (pl. Felhasználó), a megnevezésen minden nyelvtani alak (hímnemű, nőnemű és egyéb alak) egyaránt értendő.

2. A szerződés tárgya

(1) A TIMOCOM időszakonként fizetendő díj ellenében platformhasználati jogot (a továbbiakban: licenc) biztosít a Felhasználónak. A licenc hatálya egyéni megállapodás függvénye. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy egyedi mérlegelés alapján a felhasználónak a platformhoz (a továbbiakban: Marketplace) alternatív hozzáférést biztosítson, pl. felhasználónév és jelszó egy bizonyos kombinációjával, webes bejelentkezéssel vagy a felhasználó hardveres és szoftveres alkalmazásán keresztül stb. A Marketplace működése internethez csatlakozó szerverek segítségével valósul meg, amelyek kizárólag internetkapcsolattal érhetők el. Az összes online szolgáltatást a platformot kiszolgáló adatközpont routerein keresztül adják át.

Ez alól kivételt képeznek azok az időszakok, amikor a TIMOCOM által használt szerver műszaki vagy más, a TIMOCOM által nem befolyásolható okokból nem érhető el, vagy amikor a TIMOCOM a szerződéses szolgáltatások nyújtásához szükséges karbantartási munkálatokat elvégzi a szerveren; ilyenkor a technika jelenlegi állása szerint elkerülhetetlenül hiba léphet fel hozzáféréskor. A TIMOCOM a tervezhető karbantartásokat és frissítéseket munkanapokon 7:30 előtt illetve 18:00 után (közép-európai időszámítás/közép-európai nyári időszámítás), valamint hétvégén egész nap fogja lebonyolítani. A TIMOCOM a szolgáltatásokat átmenetileg korlátozhatja vagy megszakíthatja, ha az a hatósági vagy törvényi előírások betartása, a rendszerintegritás vagy az adatvédelem fenntartása végett szükséges.

(2) Amennyiben a TIMOCOM szoftverrel biztosítja a felhasználó számára a hozzáférést a Marketplace-hez, ez egyéni mérlegelés alapján történhet pl. letöltési ajánlatként, vagy az Apple®, App Store®, Google Play™ stb. alkalmazásain keresztül. A szükséges szoftver letöltése és telepítése kizárólag a Felhasználó feladata, illetve ő viseli a választásából eredő kockázatot. Felhasználónevet és jelszót igénylő online regisztráción vagy webes bejelentkezésen keresztül biztosított hozzáférési jogosultság esetén a TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy meghatározott követelményeket állítson fel a jelszó összetételére vonatkozóan, a személyes hozzáférést a felhasználó által megadandó, a felhasználó által használt e-mail-címhez kösse, vagy olyan helyi biztonsági elemeket alkalmazzon, mint például a felhasználó eszközén lévő operációs rendszer hitelesítési technikái.

(3) A szükséges hardver, szoftver és adatátviteli kapcsolat kiválasztása, beszerzése és felhasználása kizárólag a felhasználó feladata illetve viseli a választásából eredő kockázatot. 

(4) A TIMOCOM termékeinek továbbfejlesztése és optimalizálása keretében jogosult azokat módosítani, amennyiben a módosítás nem jár a lényeges jellemzők korlátozásával.

(5) A TIMOCOM Marketplace-en keresztül értesítéseket küldhet a Felhasználónak ajánlatokról, kapott közleményekről vagy tranzakciókról. Az ilyen üzenetek számát, megjelenítésük időtartamát és megőrzését a TIMOCOM korlátozhatja.

3. A használati jog

(1) A jelen szerződéssel a Marketplace-hez biztosított használati jog csak az egyedileg meghatározott mértékben, pl. meghatározott számú egyedi hozzáférésre (fiókok), tranzakcióra vagy meghatározott adatmennyiségre érvényes a felhasználó önálló vagy nem önálló érintett kirendeltsége szerződésben meghatározott telephelyén található üzemi egységében; és harmadik félre, egyéb kirendeltségekre vagy felhasználási helyekre nem ruházható át. A felhasználónévvel és jelszóval vagy webes bejelentkezéssel történő hozzáférési jogosultság alkalmazása esetén egy fiókhoz egyetlen egyidejű használati jog érvényes az adott időpontban, mind a felhasználó eszközére és/vagy a böngészőre vonatkozóan (ún. lebegő licenc).

(2) A használati jog csak a rendes üzletmenetben használatos, a szakmára jellemző adatok bevitelére és lekérdezésére vonatkozik. Minden adatnak valósághűnek kell lennie, melyet kérésre a TIMOCOM felé igazolni kell. A továbbított vagy összegyűjtött adatokat törölni kell, amennyiben nem áll fenn jogszabályi adatmegőrzési kötelezettség. Az alábbi célokra történő felhasználás tilos:
a) Kéretlen üzenetek, például spam, tömeges megkeresés, általános reklám vagy általános ajánlat.
b) Illegális célok, hamis adatok, megtévesztés, félrevezetés.
c) Harmadik fél jogának megsértése (például személyiségi jogok, szellemi tulajdon joga vagy magánszféra).
d) Adatok gyűjtése, különösen olyan adatok gyűjtése, amelyek lehetővé teszik más felhasználó profiljának létrehozását.
e) A végfelhasználói eszköz vagy e szoftver működését befolyásoló programkódok bevitele.
f) A TIMOCOM-ot vagy harmadik felet, más felhasználót akadályozó vagy zavaró, nekik kárt okozó tartalmak, például felhívás bojkottra, lánclevél, zaklatás, fenyegetés, sértegetés, rágalmazás, diszkriminálás, gyűlölködés, üzleti kár okozása, szexuális jellegű megnyilvánulás, brutalitás, erőszak vagy meztelenség bemutatása.
g) Olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatok, amelyekhez nem szükséges hatósági engedély vagy felhatalmazás. 
h) Hatályos jogot vagy jó erkölcsöt sértő, vagy olyan tartalom, amelynek közlésére a felhasználó nem jogosult.

(3) A Marketplace által biztosított adatok kizárólag a meglévő exportálási vagy nyomtatási funkció igénybevételével nyerhetők ki. A TIMOCOM írásos engedélye szükséges a Marketplace használatának automatizálásához, akár illesztőfelület, akár külső szoftver, bot, szkript vagy egyéb olyan segédeszköz használatával történik, amely eltér az általánosan használt böngészők, például a Chrome™, a Firefox® vagy a Microsoft Edge® szabványos funkciókészletétől.

A tisztességes felhasználás elve vonatkozik a TIMOCOM minden olyan szolgáltatására, amely fix áron korlátlanul használható. A TIMOCOM ezzel az elvvel igazságos és értékes felhasználási élményt szeretne biztosítani minden felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő intézkedéssel korlátozza a Felhasználó jogát, ha az felhasználói magatartásával oly módon veszi igénybe a TIMOCOM erőforrásait, hogy az nem csak jelentéktelen mértékben korlátozza a rendelkezésre álló szerverkapacitás, sávszélesség vagy tárhelykapacitás igazságos elosztását. Ilyen korlátozás lehet például az egy adott licencre vonatkozó percenkénti lekérdezések vagy tranzakciók számának korlátozása, vagy a tárhely korlátozása.

(4) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó hozzáférését a Marketplace-hez megszakítsa és adatait törölje, ha azzal a hatályos jog megszegését vagy a jó erkölcsbe ütköző cselekedetet akadályoz meg. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szoftver, egy alkalmazás vagy a Marketplace fennállását a felhasználó technikailag veszélyezteti. Ha egy felhasználó olyan tartalmat jelent a TIMOCOM-nak, amelyet jogellenesnek tart, a bejelentést meg kell indokolni. Az üzenet elküldését követően a felhasználó visszaigazolást kap. Az érintett felhasználót, aki a megjelenített tartalmat közzétette a Marketplace felületén, az általa megadott címre küldött e-mailben értesítjük arról, hogy a tartalom jogellenes. Az ellenőrzés lezárulása után mindkét felhasználót e-mailben értesítjük a döntésről. Az érintett felhasználó az erre az e-mailre küldött válasszal tiltakozhat a döntés ellen. A tiltakozást a TIMOCOM jogi osztálya kivizsgálja. Az ellenőrzés lezárulása után az érintett felhasználót e-mailben értesítjük a döntésről. A felhasználó a TIMOCOM e bekezdés értelmében hozott valamennyi döntésével szemben az illetékes bíróság előtt jogorvoslattal élhet. Ezenkívül a felhasználók a digitális szolgáltatásokról szóló törvény 53. cikke alapján panaszt nyújthatnak be az illetékes digitális szolgáltatási koordinátorhoz e törvény vélelmezett megsértése miatt.

(5) Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget valamely szerződésből fakadó kötelezettségének, különös tekintettel a 3. (1), (2) vagy (8), 4. (1), 5 (2), (4), 7. (2) vagy (3) pontból eredő kötelezettségekre, vagy felszólítást követően valamely további szerződésszegést késve orvosol, a TIMOCOM mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól („letiltás“), de az ellenszolgáltatásra szóló igényét fenntartja. Amennyiben a letiltás a felhasználó általi, jelen bekezdésben ismertetett valamely szerződésszegés miatt 14 napnál hosszabb ideig tart, a szerződés ettől az időponttól kezdve felbontottnak számít.

(6) A 3. (1) vagy (2), az 5. (2), (4) vagy (5) pontok megsértése esetén a Felhasználóra 12 havi díjnak megfelelő kötbér terhelhető. A csekélyebb károk igazolása a Felhasználó előtt nyitva áll.

(7) A Felhasználónak minden, a vállalkozására vonatkozó változásról tájékoztatnia kell a TIMOCOM-ot, haladéktalanul a változások hivatalos bejelentése után. Ez különösen érvényes a cégkivonatban történő változásokra, így a címváltoztatásokra, valamint a képviseletre jogosult személyek változására.

(8) A felhasználó köteles a tevékenységéhez szükséges és törvényileg előírt engedélyeket, biztosításokat, licenceket és regisztrációkat a TIMOCOM vállalatnak történő bemutatás céljából készenlétben és naprakészen tartani. 

3a. A Céges profilok alkalmazás használati joga

(1) A Céges profilok alkalmazás, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy betekintsen a Marketplace felhasználóinak rendelkezésre álló cégadataiba.

(2) A Felhasználó is betáplálhatja cégadatait a Marketplace-be harmadik felek számára megtekintés és tájékozódás céljából. A Felhasználó azután kap hozzáférést a harmadik felek részletes cégadataihoz, amint megadta saját részletes cégadatait.

(3) Az adatokat a kereskedelmi forgalomban és szabályos üzletmenetben használatos mértékben történő használatra bocsátják rendelkezésre. Az adatbázis lényeges részének vagy egészének másolása szerzői jogi rendelkezések értelmében tilos. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy az általa a Marketplace-en közzétett adatokat – amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak – más felhasználók lekérdezhetik és tárolhatják. A szerződéses korlátozáson túlmenően a TIMOCOM-nak nincs lehetősége arra, hogy tényleges befolyással legyen a tárolásra, a tárolás időtartamára és a felhasználó általi felhasználásra.

(4) Az adatoknak naprakésznek kell lenniük. Amennyiben a TIMOCOM tudomást szerez a Felhasználó által megadott nem megfelelő adatokról, akkor a TIMOCOM értesítheti a Felhasználót erről a hibáról. Amennyiben a Felhasználó 7 napon belül nem pótolja az elmaradást vagy javítja ki a hibákat, a Felhasználó felhatalmazza de nem kötelezi a TIMOCOM-ot arra, hogy pótolhassa azokat a cégnyilvántartó adatainak figyelembevételével.

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a fenti (3)-as és (4)-es bekezdések megsértése esetén megszakítja a Cégkeresőhöz való hozzáférését, és adatait törli.

(6) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3b. A Fuvarok és Raktér alkalmazások használati joga

(1) A Fuvarok és Raktér alkalmazások, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a Marketplace-en megadja raktérkapacitását és fuvarajánlatait, valamint betekintsen a felajánlott nemzetközi közúti szállítási raktérkapacitásokba és rakományokba.

(2) Az adatokat hiánytalanul, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli.

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3c. Az Útvonalak és Költségek alkalmazás használati joga

(1) Az Útvonalak és Költségek alkalmazás, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára a térképes megjelenítéshez és útvonal-számításhoz szükséges adatok online eljuttatását egy másik Felhasználóhoz. A térképeken megjelenített adatok – mint az összes térkép esetében – állandóan változnak, és sohasem tükrözik teljesen a valóságot. A TIMOCOM ezért a térképen szereplő és más adatok helyességének biztosításáért nem vállal felelősséget. A TIMOCOM szolgáltatási kötelessége abban áll, hogy az adatokat a Felhasználó rendelkezésre bocsássa, feldolgozza és megjelenítse.

(2) Az Útvonalak és Költségek alkalmazásban megjelenő adatokat és információkat vállalatunk harmadik féltől szerzi be. A TIMOCOM ezért fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben neki nem szállítanak megfelelően és időben, elálljon a szerződéstől, hacsak a Felhasználó a TIMOCOM vétkességét nem bizonyítja.

(3) Az Útvonalak és Költségek alkalmazás kereséskor a megadott helységnevek vagy irányítószámok alapján prioritási sorrendbe állíthatja a célállomásokat. Lehetséges, hogy a találatok között eltérő helységnevek vagy többszörös előfordulások is szerepelnek. A TIMOCOM nem vállal felelősséget azért, hogy a program automatikusan helyesen választja ki a keresett helységet. A TIMOCOM ugyanígy nem vállal felelősséget a hasonló jellegű adatok – például irányítószám, utcanév – vagy más kiegészítő információk helyességéért vagy teljességéért. A térképek a technika fejlődésének megfelelően állandóan változnak. Az adatokért, valamint a térképek hibátlanságáért és minőségéért a TIMOCOM nem vállal felelősséget.

(4) A TIMOCOM licenc-átadóktól szerzi be a térképanyagot és az ehhez kapcsolódó többi adatot (műholdfelvételek, útdíj-információk, forgalmi korlátozások, érdekes helyek stb.). A térképek, a hozzájuk kapcsolódó egyéb adatok és funkcionalitások szerzői jogi védelem alatt állnak, a TIMOCOM és/vagy a licenc-átadói és partnerei kizárólagos tulajdonát képezik, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt állnak. A TIMOCOM át nem ruházható, nem kizárólagos használati alengedélyt ad a Felhasználónak (allicenc) arra, hogy a TIMOCOM termékeiben lévő térképeket kizárólag saját belső céljaira felhasználja. A Felhasználó nem jogosult a térképek lemásolására, felbontására, módosítására, azokból kivonat készítésére vagy termékek előállítására. A Felhasználó a forráskódot, a forrásfájlokat vagy a térképek szerkezetét sem részben, sem egészben le nem vezetheti, és levezetésüket sem átalakítással, sem feldarabolással, sem dekompilálással, sem másmilyen módon meg nem próbálhatja. A Felhasználó a térképeket nem használhatja fel szolgáltató cég üzemeltetésére vagy más olyan célra, amelynek része a térképek más személyek vagy egységek általi feldolgozása. A Felhasználó tulajdonjogot nem szerez, az teljes egészében a licenc-átadónál marad. A térképekben vagy a térképeken szereplő szerzői jogi hivatkozások, a forrásra vagy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó hivatkozások módosítása, elrejtése vagy eltávolítása tilos.

(5) Amennyiben a TIMOCOM szállítói a szerződés megkötésekor érvényes áraikat emelik, a TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználóval szemben megfelelő mértékben megemelje a licencdíjakat. Az áremelés 4 héttel a következő hó első napja előtt, az erről szóló nyilatkozat beérkezése után lép hatályba. Amennyiben a TIMOCOM egy naptári éven belül több, mint 10 százalékkal emeli az Útvonalak és Költségek alkalmazás használati díját, rendkívüli felmondási jog illeti meg a Felhasználót, amellyel az áremelésről szóló közlemény kézhezvételétől számított 2 héten belül élhet.

(6) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a térképes ábrázolást és az adatelemeket saját belátása szerint bármikor módosítsa, bővítse, törölje és újrakategorizálja, ide értve a térképes megjelenítés és a térképhez kapcsolódó kiegészítő funkcionalitások képességeit és jellemzőit is. A TIMOCOM nem köteles karbantartási munkálatok végzésére, hibaelhárításra, korrekcióra (patch), frissítésre (update) vagy javításra (upgrade).

(7) A fentiek mellett az alábbi végfelhasználói feltételek érvényesek (felhasználási feltételek), valamint az adatvédelmi tájékoztató (adatvédelem).

(8) A tartalmakat és a funkciókat tilos járművek meglévő rendszereibe integrálni, az érzékelőrendszerekhez vagy a jármű saját funkcióinak automatizálása céljából sem.

(9) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3d. A Járműkövetés alkalmazás használati joga

(1) A Felhasználó, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, a Járműkövetés alkalmazás segítségével hozzáférhet a telematikai funkciókhoz, amellyel saját járműveinek meglévő rádiós vagy műholdas adatait, mint pl. a meglévő helymeghatározó eszközök által szolgáltatott GPS-koordinátákat vagy egyéb járműrendszerek szenzoradatait feltöltheti a Marketplace-be (a továbbiakban: Feltöltés), majd ezeket az adatokat ott saját maga számára korlátlanul, a Marketplace más felhasználóinak (a továbbiakban: Megtekintő) pedig határozott időre szóló engedéllyel megjelenítheti. A Járműkövetés alkalmazás segítségével a Megtekintő ugyanígy megjelenítheti más felhasználók járművei telematikai rendszereinek ilyen jellegű adatait, miután ez a nézet megkapta a megfelelő jóváhagyást. Ezeknek az adatoknak a megjelenítéséhez szükség van egy telematikai szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre a feltöltéshez, valamint az Útvonalak és költségek alkalmazás vagy egy hasonló, a TIMOCOM járműkövetési felülete által támogatott térképes megjelenítő eszköz licencére.

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ha járműve telematikai rendszere adatainak megjelenítését megígérte egy megtekintőnek, a megállapodásban szereplő időszakban megszakítás nélkül, az éppen aktuális műszaki színvonalnak megfelelően biztosítja ezen adatok rendelkezésre bocsátását. Maga a Felhasználó felelős azért, hogy az adatok helyesen és időben jussanak el a TIMOCOM-hoz.

(3) A nem a Felhasználó által tartós bérlettel használt vagy lízingelt járművekben lévő telematikai rendszerek adatainak felhasználása és feldolgozása tilos, amennyiben az nem a fenti 1. bekezdés szerinti jóváhagyás alapján történik a Marketplace 2 felhasználója között. Olyan alvállalkozók, akik állandóan vagy azt megközelítő rendszerességgel dolgoznak a Felhasználónak, csak a TIMOCOM jóváhagyásával tölthetnek fel telematikai adatokat. E bekezdés rendelkezéseinek megszegése esetén a TIMOCOM letilthatja az érintett telematikai rendszer adatait.

(4) A telematikai adatokat kizárólag az érintett járművek lokalizálására, tulajdonképpen a telematikai rendszerekkel kapcsolatban csak a kitűzött cél érdekében szabad felhasználni. A követett telematikai rendszer természetes személyek nevével (pl. a sofőrök nevével) történő megnevezése tilos.

(5) A Felhasználó a használat megkezdése előtt a lokalizáló készülékkel rendelkező összes személyt tájékoztatja arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről.
Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik a lokalizáló készülékkel felszerelt személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia.

(6) Amennyiben a Felhasználó megszegi az adatvédelmi rendelkezéseket, különösen a fenti 4. vagy 5. bekezdésben foglaltakat, a TIMOCOM azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználóval megkötött szerződést. A Felhasználó az adatvédelmi rendelkezések – különösen a fenti 4. vagy 5. bekezdés – Felhasználó általi be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot.

(7) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3e. A Kiírások alkalmazás használati joga

(1) A Felhasználó a Kiírások alkalmazás segítségével, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, egy általa kiválasztandó célcsoport számára szállítási és logisztikai megbízásokat írhat ki (a továbbiakban: Kiíró), illetve árajánlatokat küldhet a kiíráshoz (a továbbiakban: Árajánlattevő). A Kiírások alkalmazás segítségével árajánlatokat lehet megadni, amelyek a saját felelősségre történő szerződéskötés előkészítéséhez összegyűjthetők, feldolgozhatók és továbbíthatók.

(2) A Kiíró felhasználási joga a TIMOCOM első számlájának kiegyenlítését követően vagy a TIMOCOM által a Kiírások alkalmazáshoz való hozzáférés biztosításával kezdődik.

(3) A Kiírás nem kötelező érvényű ajánlat, hanem ajánlattételi felhívás, szerződés megkötésére nem kötelez. A kiíró tudomásul veszi, hogy az árajánlat kizárólag az általa felajánlott szolgáltatásra vonatkozik. Hatályos szerződés csak a fuvarszolgáltató és az ajánlattevő egyező nyilatkozata esetén jöhet létre.

(4) Az árajánlatot az Árajánlattevő a kiírás futamideje után 1 hónapig köteles tartani.

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az kiírást és az árajánlatok jogszerűségét, teljességét és észszerűséget a beviteltől számított 2 teljes munkanapon belül felülvizsgálja. Egy kiírás többek között akkor tekintendő jogszerűtlennek, ha érvényes jogot, hatósági tilalmat vagy harmadik fél jogvédelmét sérti, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Hiányosnak tekintendő egy kiírás, ha lényeges szerződéses elemek vagy szükséges információk, mint például az engedélyekre vagy teljesítési jogosultságra vonatkozó információk hiányoznak. Egy kiírás például akkor tekintendő ésszerűtlennek, ha túlsúlyban van benne a reklámjelleg vagy csak egyszeri szállításra vonatkozik.

(6) Amennyiben a TIMOCOM azt állapítja meg – akár utólag is –, hogy a Kiíró vagy az Árajánlattevő nem tartotta be az (5) bekezdésben foglaltakat, jogában áll az ajánlatot a Kiírások alkalmazásból törölni, leállítani vagy akár közzé sem tenni, de az ellenszolgáltatásra szóló igényt fenntartja.

(7) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Kiírások alkalmazásban csak olyan kiíró árajánlattételi felhívásait tegye közzé, amelynek fizetőképessége valamely neves céginformációs szolgáltatónál legalább átlagos értékelést kapott és amelyről nem ismeretesek olyan körülmények, amelyek a kiírt szolgáltatások pénzügyi ellentételezésének lebonyolítását konkrétan veszélyeztetik. A fizetőképesség átlagos értékelése a következőknek felel meg: pl. 300-nál jobb index a Creditreformnál (Németország), „B“ az Euler Hermes Kreditversicherungnál vagy „R“ a Coface –nél (Európa). Amennyiben a kiíró fizetőképességének értékelése a kiírás futamideje alatt negatívan megváltozik, vagy a TIMOCOM olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a kiírt szolgáltatások későbbi pénzügyi teljesítését konkrétan veszélyeztetik, a TIMOCOM a lerontott értékelésről való értesülést követően befejezheti vagy a korlátozott fizetőképesség megszüntetéséig felfüggesztheti a tenderkiírást.

(8) A TIMOCOM-nak jogában áll, hogy a kiírásra érkező árajánlatokat illetve a kiírás kiértékelését, csak az adott kiíráshoz kapcsolódó követeléseinek kiegyenlítése ellenében továbbítsa.

(9) A TIMOCOM külön felületet tart fenn a potenciális árajánlattevők egy-egy konkrét kiírásra vonatkozó lényeges kérdéseinek. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a kiírás határidejét 1 munkanappal meghosszabbítsa, amennyiben az árajánlat megtételéhez elengedhetetlen kérdések megválaszolása ezt szükségessé teszik. A TIMOCOM fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a jelen feltételek 3. pontja 2. bekezdésének ellentmondó tételeket törölje.

(10) A Felhasználó az összes olyan adatáért és ajánlatáért kizárólagosan felel, amelyet a kiírás keretében a TIMOCOM a Kiírások alkalmazással közzétesz vagy továbbít. A TIMOCOM nem vállal garanciát ezekért az adatokért, illetve ezen adatok alapján létrejövő szerződésekért, vagy titoktartási megállapodásokért. TIMOCOM nem lesz szerződő fele e szerződéseknek. A TIMOCOM nem garantálja az árajánlattevők adatainak valódiságát és teljesítőképességét, különösen akkor nem, ha azok a kiíró kérésére kerültek meghívásra.

(11) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy törli vagy a továbbítás során figyelmen kívül hagyja az árajánlattevő ajánlatait, ha olyan tények jutnak tudomására, amelyek az árajánlattevők teljesítőképességét konkrétan veszélyeztetik illetve törvényileg vagy hatóságilag tiltják meg számára a tenderkiírásban szereplő szolgáltatás elvégzését. A TIMOCOM azon árajánlatokat is törölheti vagy figyelmen kívül hagyhatja, amelyeknél a árajánlattevők nem a saját nevükben és saját számlára cselekednek.

(12) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. Alternatív megoldásként a szerződéses jogviszony az egyedi ügylet megkötésével is létrejöhet, és ebben az esetben a kiírás végével automatikusan meg is szűnik, anélkül hogy külön fel kellene mondani. A Kiíró által a kiírásra meghívott Árajánlattevő használati joga a kiírás határidejével ér véget anélkül, hogy ehhez külön felmondásra lenne szükség; a használati jog egyéb esetekben a meglévő licencszerződésből eredő használati jog lejártával ér véget.

3f. A Raktár alkalmazás használati joga

(1) A Felhasználó – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – a Raktár alkalmazás segítségével raktározási kapacitást ajánlhat fel, és betekinthet a felajánlott raktározási kapacitásokba. Az ajánlatok közzététele történhet a Marketplace-en keresztül, a TIMOCOM nyilvánosság számára hozzáférhető weboldalán, valamint a TIMOCOM további platformjain.

(2) Az elavult adatok haladéktalanul törlendők. Az adatokat teljesen, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli.

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3g. A Zárt fuvarbörze alkalmazás használati joga

(1) A Zárt fuvarbörze alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy saját zárt csoportokat hozzon létre a Marketplace-en belül, amennyiben ez a megállapodás részét képezi. Egy ilyen zárt fuvarbörzén csak az adott csoportot indító fél által felhatalmazott felhasználók jogosultak járműkapacitások és fuvarajánlatok bevitelére, valamint az ott meghirdetett nemzetközi közúti árufuvarozásra kiajánlott járműkapacitások és fuvarajánlatok keresésére.

(2) Az adott csoportot indító fél jogosult az engedélyezett résztvevők kiválasztására és kezelésére. A zárt fuvarbörze használatához és az azokban történő részvételhez további licencekről szóló megállapodás lehet szükséges.

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3h. Az interfészek használati joga

(1) A TIMOCOM a Felhasználó számára a Felhasználó meglévő harmadik rendszerei és a Marketplace közötti kapcsolatot interfészeken keresztül tudja lehetővé tenni.

(1.1.) A Fuvarbörze interfész, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő fuvarkezelő rendszerszoftver és a Marketplace között.

(1.2.) A Járműkövetés interfész, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő szoftver és a Marketplace között. A Járműkövetés alkalmazás adatvédelmi rendelkezései a telematikai adatokra értelemszerűen alkalmazandók.

(1.3.) A Fuvarmegbízások interfész, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználó által használt harmadik rendszer és a Marketplace között.

(1.4.) A Küldeménykövetés interfész, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő fuvarkezelő rendszerszoftver és a Marketplace között.

(1.5.) A Cégkereső interfész lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy – amennyiben az a megállapodás részét képezi – a Marketplace felhasználóinak meglévő cégadatait kicserélje egy a felhasználónál rendelkezésre álló vállalatirányítási rendszer vagy egy hasonló funkciókkal rendelkező szoftver és a Marketplace között. A TIMOCOM fenntartja a szolgáltatás korlátozásának jogát az adatok formátuma, terjedelme és mennyisége tekintetében. Az interfész használatának előfeltétele a Marketplace-re vonatkozó további licencekről szóló megállapodás.

(2) A felhasználói felület nem grafikus. A Marketplace tartalmainak megjelenítéséhez további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek. A felhasználó biztosítja, hogy minden, az interfész használati lehetőségeivel élő személy, személyes, egyedi hozzáférésen keresztül rendelkezzen licenccel a TIMOCOM Marketplace-én belül. A felek között megállapodott, személyes, egyedi hozzáférés nélkül senki nem jogosult az interfész és a Marketplace használatára, valamint arra, hogy kapcsolattartóként nevezzék meg őket konkrét tranzakciók vonatkozásában.

(3) A Felhasználó a meglévő harmadik rendszerével saját felelősségére kapcsolódhat az interfészhez és azon keresztül a Marketplace-hez. A használatba vételt követően a TIMOCOM a Felhasználónak technikai leírást ad át. A termék technikai leírását ezen szerződés nem tartalmazza. Előzetes technikai ismeretek nélkül a kézhez kapott leírás nem nyújt garanciát a sikeres felhasználáshoz.

(4) A TIMOCOM folyamatosan fejleszteni kívánja interfészeit, ami az interfészek lefelé való kompatibilitására is kihathat. A rendszer továbbfejlesztésénél a TIMOCOM a technika mindennapi állását veszi figyelembe. A TIMOCOM megfelelő módon tájékoztatja a Felhasználót új interfészverzió kiadása esetén. A TIMOCOM kérésre elküldi az interfész éppen aktuális műszaki leírását.
A Felhasználó a TIMOCOM írásbeli közlésére legkésőbb 6 hónappal a közlés elküldését követően áttelepül az interfész legújabb változatára.

(5) A Felhasználó a meglévő harmadik rendszerével saját felelősségére kapcsolódhat az interfészhez és azon keresztül a TIMOCOM rendszeréhez. A Felhasználónak kell gondoskodnia a saját harmadik rendszere módosított interfészekhez való csatlakozásának technikai előfeltételeiről. Mindkét fél kötelezi magát arra, hogy az interfészt lehetőleg stabilan és kevés karbantartást igénylően implementálja. Az interfész testreszabásainál és módosításainál a TIMOCOM lehetőség szerint ügyel a kompatibilitásra, hogy a minimumra csökkentse a Felhasználó testreszabással kapcsolatos költségét.

(6) A TIMOCOM a Felhasználót az addigi interfész lekapcsolása előtt 6 hónappal írásban értesíti a változásról. 
Ha az ügyfél a szükséges kiigazításokat nem végzi el, nem kizárható, hogy a funkció a továbbiakban nem lesz használható. Ebben az esetben a TIMOCOM mentesül a teljesítés kötelezettsége alól, azonban továbbra is jogosult a megállapodás szerinti ellenszolgáltatásra. Abban az esetben adódhat eltérés a fent nevezett reagálási határidőtől, ha jogszabályi követelmények korábbi időpontban történő megvalósítást írnak elő, biztonsági módosítások szükségesek a Felhasználó vagy a TIMOCOM rendszerének megvédése érdekében, vagy a vállalt szolgáltatási terjedelmet helyreállító vagy előállító hibajavítások szükségesek.

(7) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3i. A „Dokumentumkezelés szolgáltatás” használatának joga

(1) A Marketplace, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, a Felhasználó számára hozzáférést biztosít a „Dokumentumkezelés szolgáltatáshoz” (a továbbiakban: DMS), mellyel saját dokumentumait továbbítani tudja a Marketplace-en keresztül (a továbbiakban: Feltöltés), és azokat a többi felhasználó számára megtekintés céljára rendelkezésre bocsátani. A TIMOCOM fenntartja a szolgáltatás korlátozásának jogát a dokumentumok formátumát, terjedelmét és mennyiségét illetően. Feltöltésnél ajánlott a mindenkori tevékenységhez szükséges és törvényileg előírt dokumentumokat figyelembe venni. 

(2) A Felhasználó által továbbított dokumentumok titkosítva kerülnek tárolásra az EU-n belül. Az adatok lekérésére az erre felhatalmazott Felhasználó általi letöltéssel kerül sor, úgy, hogy az ezekhez a dokumentumokhoz kapcsolódó jogok a továbbító felhasználónál maradnak.

(3) A DMS nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, így a TIMOCOM nem végzi a dokumentumok módosításvédett, időben korlátlan tárolását. Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A felhasználási jog megszűnésével a felhasználónak számítania kell az általa továbbított dokumentumok minden további bejelentés nélküli törlésére.

(4) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3j. A Fuvarmegbízások alkalmazás használati joga

(1) A Fuvarmegbízások alkalmazás, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy egy másik szerződő féllel kötendő szállítási szerződéshez dokumentumokat és nyilatkozatokat töltsön fel, szerkesszen, küldjön vagy jelenítsen meg. E célból a Marketplace felhasználója sablonokat hozhat létre, űrlapokat szerkeszthet, nyilatkozatokat véleményezhet és menthet el. A TIMOCOM áttekintések formájában a Felhasználó rendelkezésére bocsáthatja az eddigi tranzakciókat.

(2) Más szerződő felek lehetnek a Marketplace felhasználói, valamint a fuvarszolgáltató által létrehozandó külsős kapcsolattartók. A dokumentumok vagy nyilatkozatok elküldésével egy ilyen külsős kapcsolattartó nem szerzi meg a Marketplace önálló használatának jogát.

(3) Technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatok előre be vannak állítva az űrlapon. Az előre beállított érték nem jelent ajánlást a TIMOCOM részéről. Az adatokat a Felhasználó saját felelősségére az igényekhez igazíthatja. Egy felhasználó által a Marketplace-en megadott egyéni nyelvi beállítások befolyásolhatják az űrlapon megjelenő feliratokat és leírásokat, amelyek emiatt eltérőek lehetnek a nyilatkozat feladójánál és címzettjénél. Az űrlapon lévő feliratok és leírások, valamint azok fordításai egyedül az adott Felhasználó kényelmét szolgálják, a TIMOCOM nem kötelező érvényű fogalmazási javaslatainak tekintendők. Az űrlap e felirataiban és leírásaiban szereplő fogalmak értelmezéséről a Felhasználók saját megállapodásokat kötnek. A „kötelező érvényű“-nek nevezett dokumentumra érvényes előzetes beállítás az űrlap létrehozójának nyelvi beállítása.

(4) A Felhasználó tudatában van annak, hogy a Fuvarmegbízások alkalmazáson belül egy fuvar lényeges elemeiről szóló, egyező nyilatkozatok megtételével hatályos, a visszaigazolt jogokat és kötelességeket tartalmazó szerződés jön létre a résztvevők között.

(5) A TIMOCOM támogatást nyújthat a Felhasználónak a megőrzési kötelesség betartásában. A TIMOCOM e célból legfeljebb 10 üzleti évig rögzítheti, tárolhatja és dolgozhatja fel a tranzakciók során keletkező adatokat. Az esetleges megőrzési kötelességek betartása egyedül a Felhasználó felelőssége. A megőrzés lehetővé tételéhez a TIMOCOM exportálási funkciót biztosít a Felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a tranzakciók tárolására használt tárhelyet a jelen feltételek 3.3. pontja szerinti tisztességes használat (fair use) elve alapján korlátozza; az ezt meghaladó tárhelyhez külön megállapodásra van szükség. Amennyiben egy Felhasználó a felhasználási szerződés megszűnése után hozzá akar férni e tárolt adatokhoz vagy azok kiadását kéri, a TIMOCOM jogosult arra, hogy ezt a hozzáférést csak ráfordításainak megfelelő megtérítése után, valamint a jelen licencszerződésből eredő, esetleg még nyitott követeléseinek kiegyenlítése után biztosítsa, illetve hogy az adatokat csak ezek után adja ki.

(6) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3k. A digitális fuvarajánlat használati joga

(1) A digitális fuvarajánlat lehetővé teszi a felhasználó számára – amennyiben a megállapodás részét képezi –, hogy a fuvarozási ajánlat szolgáltatója számára árajánlatot és ahhoz fűzött megjegyzést küldjön a Marketplace rendszerben.

(2) Az árajánlat az ajánlatban megadott adatokon alapul és tárgyalási alapot képez a konkrét fuvarszerződés megkötéséhez. Az árajánlathoz kötöttségi határidőt kell kiválasztani, amelynek letelte után a felek eldönthetik, hogy folytatják-e a tárgyalásokat, ha még nem jött létre egyezség. A határidő lejártáig a felhasználó kötve van árajánlatához. A fuvarozási ajánlat szolgáltatója számára az árajánlat fogadása nem jár kötelezettséggel.

(3) Technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatok előre be vannak állítva az űrlapon. Az előre beállított érték nem jelent ajánlást a TIMOCOM részéről. Az adatokat a Felhasználó saját felelősségére az igényekhez igazíthatja. Egy felhasználó által a Marketplace-en megadott egyéni nyelvi beállítások befolyásolhatják az űrlapon megjelenő feliratokat és leírásokat, amelyek emiatt eltérőek lehetnek a nyilatkozat feladójánál és címzettjénél. Az űrlapon lévő feliratok és leírások, valamint azok fordításai egyedül az adott Felhasználó kényelmét szolgálják, a TIMOCOM nem kötelező érvényű fogalmazási javaslatainak tekintendők. Az űrlap e felirataiban és leírásaiban szereplő fogalmak értelmezéséről a Felhasználók saját megállapodásokat kötnek. A „kötelező érvényű“-nek nevezett dokumentumra érvényes előzetes beállítás az űrlap létrehozójának nyelvi beállítása.

(4) Ha az ajánlatkérő odaítéli a megbízást, akkor azzal kötelező érvényű szerződés jön létre a 3j) pont szerint (Fuvarmegbízások).

(5) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3l. A Küldeménykövetés használati joga

(1) A Küldeménykövetés alkalmazás, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fuvarmegbízás keretein belül a küldeményre vonatkozó kiterjesztett információkat cseréljen más jogosult felhasználókkal a Marketplace-en. Ehhez státuszinformációk, dokumentumok és GPS-adatok, illetve adott esetben további adatok gyűjtésére, frissítésére és megosztására kerülhet sor. A felhasználó az arra jogosult harmadik feleknek az adott küldeményre vonatkozó információkat küldhet megtekintés céljából.

(2) Az alkalmazás használatához és a Markerplace tartalmainak megjelenítéséhez további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek.

(3) A TIMOCOM saját belátása szerint jeleníthet meg a küldeményre vonatkozó információkat a felhasználó számára a Marketplace-en belül vagy azon kívül. A küldeményre vonatkozóan esetlegesen a TIMOCOM, alvállalkozói vagy harmadik szolgáltatók által a felhasználó adatai alapján automatizáltan rendelkezésre bocsátott információk nem kötelező érvényűek. 

(4) A küldeménykövetés nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, így különösen nem kerül sor az információk módosításokkal szemben védett, időben korlátlan tárolására a TIMOCOM részéről. Bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a Felhasználó dolga. A használati jog megszűnésével a felhasználónak számítania kell az általa szolgáltatott információk minden további bejelentés nélküli törlésére.

(5) A Felhasználó a használat megkezdése előtt minden érintett személyt tájékoztat arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá tájékoztatja őket a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről.
Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik az érintett személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy a mindenkori alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia.

(6) Amennyiben a Felhasználó megszegi az adatvédelmi rendelkezéseket, különös tekintettel a fenti 5. bekezdésben foglaltakra, a TIMOCOM jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval megkötött szerződést. A Felhasználó minden olyan követelés alól mentesíti a TIMOCOM-ot, amely az adatvédelmi rendelkezések, különösen pedig a fenti 5. bekezdés által történő be nem tartásából ered, vagy azzal összefüggésben felmerül.

(7) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3m. A Járattervezés használati joga

(1) A Járattervezés alkalmazással, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi, a felhasználó naptárnézetben jelenítheti meg járatait és a fuvarmegbízásait. Az alkalmazás megkönnyítheti a felhasználó számára a szállítás lebonyolítását, mert a küldeményeit összekapcsolhatja a járműveivel és a sofőrjeivel. 

(2) A Járattervezés alkalmazás nem ellenőrzi a lehetséges keretfeltételek, mint például a pihenőidők vagy a tényleges megvalósíthatóság betartását.

(3) A Járattervezés alkalmazás tartalmazhatja a Járattervező funkciót, amellyel a felhasználó adatcsere céljából létrehozhat egy sofőrfiókot a saját felületén, és ezen keresztül cserélhet szükség esetén fuvarokra vagy járatokra vonatkozó bizonyos információkat. Ebben a sofőrfiókban rögzítheti a sofőr adatait, például a nevét és az elérhetőségeit. A regisztrációt követően a sofőr megtekintheti a számára továbbított információkat, amelyeket továbbiakkal egészíthet ki, pl. a küldemény aktuális állapota, dokumentumok, GPS-adatok vagy a küldeményre vonatkozó képek.

(4) Az alkalmazás használatához és a Marketplace tartalmainak megjelenítéséhez további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek. Az adatcseréhez web kompatibilis végkészülékekre és esetleg harmadik féltől származó szoftverekre, például üzenetküldő szolgáltatásra, levelezőprogramra vagy böngészőre van szükség.

(5) Az alkalmazás nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, különösen nem kerül sor az információk módosításokkal szemben védett, időben korlátlan tárolására a TIMOCOM részéről. Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A felhasználási jog megszűnésével a Felhasználónak számítania kell az általa továbbított információk minden további bejelentés nélküli törlésére.

(6) A Felhasználó a használat megkezdése előtt minden érintett személyt tájékoztat arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá tájékoztatja őket a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről.
Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik az érintett személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezések vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldások (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljanak. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia.

(7) Amennyiben egy felhasználó megszegi az adatvédelmi rendelkezéseket, különös tekintettel a fenti 6. bekezdésben foglaltakra, a TIMOCOM azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználóval megkötött szerződést. A Felhasználó minden olyan követelés alól mentesíti a TIMOCOM-ot, amely az adatvédelmi rendelkezések, különösen pedig a fenti 6. bekezdés által történő be nem tartásából ered, vagy azzal összefüggésben felmerül.

(8) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3n. A Járműveim alkalmazás használati joga

(1) A Járműveim alkalmazással a felhasználó a Marketplace-en regisztrálhatja saját járműveit és azok jellemzőit, pl. a típust, a felépítményt vagy a felszereltséget, amennyiben az a megállapodás tárgyát képezi. Az információk hozzárendelhetők más alkalmazásokhoz, és azokban is felhasználhatók. Az alkalmazás használatához és tartalmak megjelenítéséhez a Marketplace-en további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek.

(2) Az alkalmazás nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, különösen nem kerül sor az információk módosításokkal szemben védett, időben korlátlan tárolására a TIMOCOM részéről. Bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a Felhasználó dolga. A felhasználási jog megszűnésével a Felhasználónak számítania kell az általa továbbított információk minden további bejelentés nélküli törlésére.

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3o. Az értékelés funkció használati joga

(1) Az értékelési rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a Marketplace-en belül egy tranzakció lezárását követően értékelje egy másik felhasználó szerződés szerinti teljesítését. 

(2) A tranzakciók mindkét felhasználója értékelheti a másik felhasználót, amennyiben a tranzakció lezárult, és nem sztornózták. Értékelés rendszerint a fuvarmegbízásban megállapodott szállítási határidőtől számítva a fuvarmegbízásban rögzített fizetési határidő leteltétől számított 44 napig, legkésőbb azonban a szállítási határidőtől számított 104 napig adható. A TIMOCOM fenntartja a jogot, hogy a 44 napos értékelési időszakot mindkét fél számára később is megnyissa, ha egy felhasználók közötti tranzakciót a TIMOCOM vállalat számára más módon dokumentálnak. A határidő letelte után az adott értékelés bekerül a felhasználó értékelési profiljába.

(3) Az értékelések tartalma kizárólag az adott értékelést adó felhasználók véleményét jelenti, és semmiképp nem tükrözi a TIMOCOM véleményét, illetve a TIMOCOM nem teszi magáévá ezeket a véleményeket. Az értékelésekre különösen a jelen ÁSZF 3. pontjának (2) bekezdésében foglalt – az egymással való jogszerű és tisztességes bánásmódról szóló – szabályozások irányadók.

(4) A TIMOCOM az értékeléshez saját belátása szerint megfelelő formátumot biztosíthat, pl. adott számú csillagot az értékelendő teljesítésrész minőségére vonatkozóan, ahol 1 csillag a nem megfelelő teljesítést és 5 csillag a kiváló szolgáltatást jelenti. A TIMOCOM saját belátása szerint megfelelő kategóriákat határozhat meg a teljesítésrészekre vonatkozóan értékelés céljából – pl. megállapodások betartása, kommunikáció, elérhetőség – vagy a tranzakció megbízójára és megbízottjára vonatkozó olyan specifikus jellemzőket, mint pontosság, árukezelés, dokumentumok rendelkezésre bocsátása vagy fizetési fegyelem.

(5) Amint több tranzakciót lebonyolítottak és értékeltek, a TIMOCOM megjelenítheti egy felhasználó adott értékeléseit annak cégére vonatkozóan a Marketplace-en. A megjelenítés több részből állhat, például az értékelt teljesítéskategóriák átlagából, a különböző értékelők számából, illetve különbségtétel lehet a megbízói vagy a megbízotti értékelések között. Amennyiben a tranzakció legalább egy teljesítésrészét értékelik, megjelenítésre kerülhet sor a felhasználó profiljában.

(6) Minden felhasználó egyszer kérheti az értékelő felhasználót az értékelése átdolgozására. Az ilyen kérés címzettje 7 napon belül dolgozhatja át a leadott értékelését. Ezt követően nincs mód további módosításra. Az átdolgozási kérést meg kell indokolni. Az átdolgozási kérés keretében rosszabb értékelés nem adható.

(7) A TIMOCOM értékeléseit alapvetően nem módosítják vagy törlik, kivéve az alábbi kivételek valamelyikének fennállása esetén:
- a felhasználó nem reagált az értékelés átdolgozására vonatkozó kérésre, és az értékelés módosításáról szóló, jogerős bírósági döntés van vele szemben érvényben,
- mindkét érintett felhasználó egybehangzóan kijelenti, hogy a közös tranzakciójukra vonatkozó értékelést törölni kívánják,
- a felhasználónál lényeges változás következett be, például az ügyvezetésben vagy a tulajdonosok körében,
- a vállalkozással szemben hivatalos átalakítási, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás vagy ezekhez hasonló eljárás indult. Az értékelés ideiglenesen zárolható a felhasználó profiljában, ha a felhasználó megfelelő bizonylattal, pl. az ügyiratszám bírósági tanúsításával igazolja, hogy a felek között bírósági eljárás van folyamatban.

(8) Amennyiben a felhasználó ismételten megsérti a jelen szakasz rendelkezéseit, a TIMOCOM tartósan korlátozhatja a más felhasználók értékelésére vonatkozó jogosultságát.

3p. 3p A Business Partner Check használati joga

(1) A Business Partner Check alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy összehasonlítsa a saját céges dokumentumait a referenciaforrásokkal. Sikeres ellenőrzést követően a TIMOCOM hozzáadhat egy látható „Verified Company” pecsétet a felhasználó céges profiljához. Az egyértelműség érdekében kijelentjük, hogy ez a pecsét kizárólag az ellenőrzött dokumentumokra vonatkozik, és nem tartalmaz semmilyen kijelentést vagy biztosítékot a felhasználó egyéb jellemzőire vagy tulajdonságaira vonatkozóan.

(2) Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy pozitív eredménnyel zárult ellenőrzési folyamat nem jelent biztosítékot vagy garanciát arra, hogy az a személy, akivel a felhasználó kapcsolatba lép, akitől a felhasználó megkapja az alkalmazásba továbbított céges dokumentumokat, megegyezik a céges dokumentumokban megadott vagy azokban jogosult képviselőként megjelölt személlyel. Ugyancsak nincs garancia arra, hogy az a személy, akivel egy felhasználó kapcsolatba lép, egyáltalán a dokumentumokban szereplő céghez tartozik, vagy hogy személyazonossága egyezik a dokumentum feladójával. Azok az adatok, amelyek nem hivatalos forrásból származnak, pl. a fejléces dokumentumban szereplő adatok, magától a vállalattól származnak. A TIMOCOM nem garantálja ezen adatok helyességét és naprakészségét. 

(3) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörben állapítsa meg a felhasználónkénti ellenőrzések számát. Ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a referenciaforrásokat bármikor más megfelelő forrásokra cserélje.

(4) A TIMOCOM nem garantálja, hogy az egyes esetekben előírt kereskedelmi átvilágítási kötelezettségek teljesülnek az ellenőrzési folyamat elvégzésével. A felhasználó a felelős azért, hogy meghozza az igényeihez kapcsolódó különleges feltételek teljesítéséhez szükséges megfelelő intézkedéseket.

(5) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

4. Használati díj

(1) A használati díj mindig a felhasználási időszak elején, előre esedékes és legkésőbb az adott időszak harmadik munkanapjáig be kell érkeznie a TIMOCOM-hoz. A TIMOCOM által elvégzett plusz szolgáltatásokról kiállított számlák azonnal esedékesek. A fizetéssel kapcsolatos összes költséget a Felhasználó viseli kivételt képez a törvényes szabályozás szerinti SEPA fizetési mód. Amennyiben nem született kifejezetten ettől eltérő megállapodás, a TIMOCOM jogosult a számlák elektronikus formában történő kiállítására és továbbítására. Amennyiben ehhez nem áll rendelkezésre megfelelő e-mail-cím, vagy amennyiben a Felhasználó papíralapú számlát szeretne, felszámítjuk számára az ehhez kapcsolódó tényleges többletköltségeket.

(2) A Felhasználó ellenigényekből eredő beszámítási vagy visszatartási joga kizárt, kivéve ha nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelésekről van szó.

(3) A TIMOCOM, a felhasználóinak kedvezményt nyújt abban az esetben, ha a felhasználó a szoftver(ek) használati díját egy meghatározott teljesítési időszakra vállalva, előre teljesíti, azaz előtörleszti, azonban visszamenőleg ezt a kedvezményt visszakövetelheti, ha a szerződést, vagy a szerződés egy részét a kiszabott teljesítési időszak előtt, a felhasználó rendes felmondással megszünteti. Ugyanez érvényes akkor is, ha a TIMOCOM saját részéről, nyomós indokkal felmondja a szolgáltatást.

(4) A TIMOCOM fenntartja a jogot a szerződésben foglalt árak évenkénti emelésére, amennyiben az adott időszakra a szolgáltató árgaranciát nem vállalt. A TIMOCOM az áremelésről legalább 4 héttel korábban írásban tájékoztatja a Felhasználót. Ha az áremelés meghaladja az 5 %-ot a rendes naptári évre vonatkozóan, a Felhasználó felmondással élhet az áremelés érvénybelépését megelőző 14. napig. Ezen záradék értelmében az esetleges árengedmény vagy az adott határidőre vonatkozó egyéni megállapodás megszűnése nem számít áremelésnek. Amennyiben a TIMOCOM nem él az áremelés jogával, úgy az nem jelenti a jogról mint olyanról való lemondást. Az előre fizetés nem biztosít árgaranciát az előre fizetett időszakra.

5. Semlegesség, oltalmi jogok, titoktartás

(1) A licenc a Felhasználó mellett más felhasználók számára is hozzáférést biztosít a Marketplace-hez, anélkül, hogy a Felhasználó igényelhetné, hogy más felhasználókkal szemben előnyben részesítsék. A TIMOCOM semleges a rakodási szolgáltatók, a logisztikai szolgáltatók, valamint a szállítmányozó és fuvarvállalatok kapcsolatrendszerében.

(2) Jelen licencszerződés nem jogosítja fel a Felhasználót a licenc kiadására vagy a Marketplace biztosította adatátviteli és adat-felhasználási lehetőségek harmadik félnek – különösen a Marketplace-en használt szoftver (a továbbiakban: szoftver) saját informatikai jogvédelem keretében való felhasználásra – történő átadására. A szoftver és annak forráskódja szerzői jogi védelem alatt áll, a TIMOCOM és licencadói kizárólagos tulajdonát képezi, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt áll.

(3) A TIMOCOM a termékeiben ún. nyílt forráskódú szoftvereket használhat, amelyekre saját licencfeltételek lehetnek érvényesek. Ezek áttekintését a TIMOCOM kérésre rendelkezésre bocsátja.

(4) A Felhasználót folyamatos szoftvertechnikai tanácsadásra, frissítések vagy további adathordozók szállítására és különösen a forráskódra szóló igény nem illeti meg a szoftver kódjának visszafejtése, parancsokra bontása vagy módosítása. A szoftvert a Felhasználó nem használhatja fel szoftvertechnikai továbbfejlesztésre, módosított verzió készítésére vagy harmadik fél – akár másik Felhasználó – számára másolat készítésére. Minden ezen túlmenő használat – legyen az másolat, más munkahelyeken történő párhuzamos vagy váltakozó használat, különböző üzemi egységekben és/vagy kirendeltségeken történő használat – csak írásos megállapodásba foglalt további, díjköteles licencekkel megengedett. Az egyedi hozzáférésnek a jogosult Felhasználó bejelentett lakóhelyéről történő használatát a webes bejelentkezési licenc tartalmazza.

(5) A felhasználó az együttműködés keretében adatokat továbbít a TIMOCOM rendszerébe. Ilyen adatok pl. a cím- és szerződéses adatok, valamint a GPS-koordináták. Ezen adatok alapján a TIMOCOM számára lehetségessé válhatna a visszakövetkeztetés a Felhasználó konkrét üzleti és ügyfélkapcsolataira, pl. bizonyos ügyfelek azonosítása. Az ilyen információkat üzleti titoknak minősítjük és bizalmasan kezeljük még abban az esetben is, ha azok nincsenek bizalmasként megjelölve.
A törvényi előírások figyelembe vétele mellett az adatokat statisztikai célokra és a saját termékek továbbfejlesztésére használjuk fel. A TIMOCOM nem használja fel a Marketplace-en keresztül gyűjtött adatokat logisztikai szolgáltatóként, szállítmányozó vagy fuvarozó vállalatként végzett, konkurens tevékenység fejlesztésére.

6. Garancia, felelősség

(1) A termékleírásokban, prospektusokban és a TIMOCOM által rendelkezésre bocsátott felhasználói tájékoztatókban közölt adatok nem tekintendők kötelező érvényű ajánlásoknak. Minden további felelősség nem a TIMOCOM-ot terheli. A TIMOCOM semmilyen mértékben nem vállal garanciát a más felhasználók által a rendszerbe felvitt adatok aktualitására, helyességére és teljességére, sem a Marketplace kompatibilitására a Felhasználó informatikai technikai környezetével vagy a felhasznált távoli adatátviteli kapcsolattal. A Felhasználó tudomásul vette, hogy az olyan komplex online ajánlatok, mint a Marketplace, a technika jelenlegi állása szerint soha nem lehetnek minden hibától mentesek. A TIMOCOM ezért nem biztosít teljes hibamentességet, sem biztos rendelkezésre állást, hanem mindössze azt, hogy a Marketplace-en nem jelentkezik olyan szoftverhiba, amely nem csak jelentéktelen mértékben korlátozza a szerződéses megállapodás szerinti használhatóságot. A TIMOCOM gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket vállal annak érdekében, hogy a Marketplace jelentős megszakítások nélkül rendelkezésre bocsássa.

(2) Internetes hivatkozások létrehozása és a TIMOCOM honlapjáról és felületein hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik fél honlapjain elérhető információk nem képezik a szerződéses szolgáltatások részét. Ezek arra sem szolgálnak, hogy részletesebben leírják a szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettséget. A létrehozott hivatkozásokat, illetve a rajtuk keresztül elérhető oldalakat nem ellenőrzik rendszeresen, úgyhogy a TIMOCOM nem vállal felelősséget ezek tartalmáért vagy helyességéért.

Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy harmadik féltől származó termékeket, alkalmazásokat, szolgáltatásokat, szoftvereket, hálózatokat, rendszereket, jegyzékeket, webhelyeket, adatbázisokat vagy információkat (együttesen „harmadik fél termékei”) aktivál, azokhoz hozzáfér vagy azokat használja, az ügyfél ilyen harmadik fél termékeihez való hozzáférése és azok használata az adott harmadik fél feltételeinek, felelősségkizárásának és irányelveinek hatálya alá tartozik. A TIMOCOM nem ajánlja, nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen harmadik féltől származó termékekért, illetve nem nyújt biztosítékot az ilyen termékek semmilyen aspektusáért. A TIMOCOM nem garantálhatja a harmadik féltől származó termékek elérhetőségét (vagy folyamatos elérhetőségét). A TIMOCOM nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy veszteségekért, amelyeket ténylegesen vagy vélhetőleg az ilyen harmadik felek termékeinek ügyfél általi aktiválása, az azokhoz való hozzáférése vagy azok használata, illetve az ügyfél ilyen harmadik felek termékeinek adatvédelmi gyakorlatára, adatbiztonsági folyamataira vagy egyéb irányelveire hagyatkozása okoz. Az ügyfél visszavonhatatlanul lemond minden, az ilyen harmadik féltől származó termékekkel kapcsolatos követeléséről a TIMOCOM vállalattal szemben. „Beágyazott komponensek” a harmadik féltől származó termékek, alkalmazások, szolgáltatások, szoftverek, hálózatok, rendszerek, jegyzékek, webhelyek, adatbázisok és információk, amelyeket TIMOCOM-on kívüli, harmadik féltől származó forrásból szereztek be vagy származtattak, és az ügyfél számára a Marketplace-en elérhetővé tettek.

(3) A TIMOCOM a különböző Felhasználók által egymásnak okozott károkért – adatvesztés, adatátviteli hibából eredő vagy egyéb módon okozott kárért – nem felel. A TIMOCOM nem felel a Felhasználók által bejuttatott, vagy azok dokumentumaiban vagy ajánlataikhoz csatolt fájlokból, ajánlati leírásaikból a Marketplace-be kerülő és azon keresztül terjedő kártékony szoftverekért vagy programkódokért (vírus, trójai program, féreg stb.). A Felhasználó közvetlenül felel azért, hogy ne juttasson ilyen kártékony szoftvert a platformra.

(4) A TIMOCOM sem szerződő fele, sem közvetítője a Marketplace segítségével megkötött szerződésnek, sem szóvivője az erre vonatkozó nyilatkozatnak. A TIMOCOM ezért semmilyen módon nem garantálja a felhasználók között kialkudott szerződések rendes lebonyolítását vagy bármiféle gazdasági eredmény elérését, sem a jogosulatlan hozzáférések megakadályozását a jogosultság által érintett termékekből származó adatokhoz. A Felhasználó saját kötelező gondossága keretében ellenőrzi a harmadik felektől kapott adatok helyességét. A felhasználók Marketplace-en keresztül küldött vagy megjelenített üzenetei nem tükrözik a TIMOCOM véleményét vagy nyilatkozatait, a TIMOCOM az üzenetekkel nem feltétlenül ért egyet és nem tekinti sajátjának őket. A TIMOCOM nem garantálja, hogy a Marketplace-en keresztül küldött közlemény vagy értesítés eléri célját, illetve hogy a címzett felhasználó fogadja és elolvassa azt. Ugyanúgy nem garantálja, hogy a közlemény vagy értesítés feladójaként vagy címzettjeként megjelölt személy ténylegesen azonos a feladóval vagy címzettel.

(5) A Felhasználó minden olyan kötelezettség alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot, amely abból ered, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerűen, nem jelen szerződés rendelkezései szerint használja a Marketplace-t. A TIMOCOM értelemszerűen ugyanolyan szerződést köt minden Felhasználóval, és más Felhasználókkal szembeni esetleges kártérítési követeléseit adott esetben (a TIMOCOM saját kártérítési igényeinek kielégítését követően) a kár fedezésére a Felhasználóra engedményezi. A felhasználó mentesíti továbbá a TIMOCOM vállalatot más felhasználók, hatóságok és egyéb harmadik felek igényeitől és az általuk kiszabott büntetésektől, amelyek abból erednek, hogy a Marketplace használatával olyan szolgáltatásokat ígér vagy nyújt, amelyekhez nem vagy nem megfelelő mértékben rendelkezik az előírt engedélyekkel, biztosításokkal, licencekkel stb., vagy azokat a TIMOCOM kérésére 1 héten belül nem tudja bemutatni. Ide számítanak a megfelelő jogi védelem költségei is. A TIMOCOM egy ilyen igénybevételről haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

(6) Az adatok sikertelen vagy hibás átvitelének veszélye akkor száll át a Felhasználóra, amikor az adatok elhagyják a TIMOCOM befolyási területét.

(7) A Felhasználót ért károkért viselt felelősség jelen szerződés szerinti korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes:
a) a kárt a TIMOCOM vagy képviselője szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta; 
b) lényeges szerződéses kötelesség vétkes megszegése a TIMOCOM vagy képviselője részéről, amelyet konkrét szerződés értelmének és céljának megfelelően biztosítani kell, vagy csak annak teljesítésével valósulhat meg egyáltalán a szerződés, és a teljesítés betartásában rendszerint bízni lehet, 
c) a TIMOCOM jogszabály, pl. a termékfelelősségi törvény alapján fennálló objektív törvényi felelőssége, garanciavállalása; vagy 
d) a TIMOCOM vagy képviselője törvényi felelőssége emberi élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetésében.
(8) Amennyiben a felhasználó egy vállalat a TIMOCOM felelőssége az alábbi, a szerződés megkötésekor előrelátható szerződéstipikus károkra korlátozódik: 
a) az előző 7 a) bekezdésben ismertetett esetekben az egyszerű képviselők súlyos gondatlansága esetén, 
b) az előző 7 b) bekezdésben ismertetett esetekben egyszerű gondatlanság esetén. 
Adatok, programok elvesztéséért és azoknak a Marketplace használatával történő helyreállításáért a TIMOCOM az előző 7 a) és b) bekezdésekben ismertetett esetekben csak olyan mértékben felel, amennyire ez a veszteség a felhasználónál megfelelő óvintézkedésekkel, mint pl. rendszeres adatmentéssel, nem lett volna elkerülhető.

(9) A Marketplace „BÉTA” vagy „BÉTA verzió”, „prototípus” vagy „TIMOCOMLabs” („BÉTA alkotórész”) megnevezéssel illetett alkotórészei a mindennapos felhasználás szempontjából alapvetően nem minősülnek kész terméknek; minden fő funkciót tartalmaznak ugyan, azonban teljesítmény, kompatibilitás és stabilitás tekintetében korlátozottnak tekintendők, mivel a közzététel előtt a tapasztalatok szerint nincs lehetőség valamennyi hardveres és szoftveres környezet, illetve felhasználói magatartás szimulálására. A TIMOCOM ezért a Marketplace ilyen BÉTA alkotórészeit csak nem kötelező jellegű tesztelési célokra bocsátja rendelkezésre, amelyekhez szükség van a felhasználók tapasztalati beszámolóira. Nem garantálható, hogy a szoftver rendelkezik az „éles üzemű” szoftver tulajdonságaival és hogy nem tartalmaz súlyos hibákat. A Felhasználó elismeri, hogy a TIMOCOM ezért, valamint rendszerének használatában bekövetkező kimaradásokért, adatvesztésért, hibákért és az azokból eredő járulékos károkért, valamint elmaradt haszonért viselt felelőssége ki van zárva. A felhasználó a Marketplace BÉTA alkotóelemeinek telepítése és használata előtt teljes körű mentést végez a helyi rendszeréről, beleértve az adatokat is. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörében és előzetes értesítés nélkül bármikor visszavonjon vagy megszüntessen egy ilyen komponenst.

(10) A Felhasználó kizárólagosan felel a Marketplace-hez való hozzáférésének használatáért, mellőzi annak minden visszaélésszerű használatát, továbbá minden arra irányuló kísérletet, hogy jogosulatlanul vagy harmadik fél által információt kérjen le, vagy beavatkozzon a Marketplace rendszereibe. Ilyen esetben a Felhasználó viseli a felmerülő költségeket, beleértve a TIMOCOM-nál a berendezések ellenőrzésével kapcsolatban felmerült és/vagy a Felhasználó felelősségi körébe eső hibákra vagy zavarokra visszavezethető ráfordításokat. A Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a TIMOCOM vállalatot jogosulatlan harmadik felek hozzáférési lehetőségéről vagy az adatbiztonság egyéb, tudomására jutott vagy feltételezett megsértéséről, vagy harmadik feleknek a Marketplace használata miatti vagy a TIMOCOM-mal szembeni állítólagos igényeiről, továbbá köteles haladéktalanul és a TIMOCOM számára díjmentesen biztosítani minden célszerű együttműködést a hatékony jogi védelem érdekében, különösen akkor, ha erre a TIMOCOM felszólítja, és a szükséges intézkedések ráfordításai nem haladják meg az észszerű mértéket.

(11) A felhasználó garantálja a TIMOCOM számára, hogy az általa alkalmazott munkatársakat vagy az érdekében tevékenykedő személyeket a mindenkor hatályos törvényi feltételeknek megfelelően foglalkoztatja, és ennek vonatkozásában a TIMOCOM vállalatot mindennemű felelősségtől, esetleges büntetéstől és megfelelő jogi védelmi költségtől mentesíti. A felhasználó biztosítja a TIMOCOM vállalatot, hogy szolgáltatásait mindenkor az azokra vonatkozó jogszabályok betartásával nyújtja, és ezt a TIMOCOM kérésére haladéktalanul, a megfelelő bizonyítékokkal igazolja.

(12) A TIMOCOM vállalattal szembeni, e bekezdés szerinti minden kártérítési igény, amely a Marketplace hiányosságaira alapul, a licenc kiadása után egy évvel elévül. Minden egyéb kártérítési igény a létrejöttét követő 2 év után évül el. A TIMOCOM szándékos vagy súlyos gondatlansága esetén a törvényi rendelkezések érvényesek

7. Reklamációk


(1) Amennyiben a TIMOCOM olyan információkat kap a Felhasználóról, amelyek szerint a Felhasználó fuvarozási szerződésből, jelen szerződésből eredő kötelességeit nem teljesíti vagy egyéb érvényes jogos vétkes módon megsért (a továbbiakban: panasz), jogosult, de nem köteles ezt a panaszt a panaszos megnevezésével vagy anélkül továbbítani az érintett Felhasználónak, vagy annak meghallgatása és vizsgálata után más Felhasználóknak.

(2) Az a Felhasználó, aki ellen a panasz szól (a továbbiakban: érintett), köteles haladéktalanul, de legkésőbb a panaszról szóló közlemény kézhezvételétől számított egy héten belül írásban állást foglalni a TIMOCOMnak a panaszról annak tisztázása érdekében, de legalább az állásfoglaláshoz szükséges hosszabb időráfordítást meg kell indokolnia.

(3) Amennyiben az Érintettnek nem sikerül állásfoglalásában cáfolnia a leírt kötelességszegést, a TIMOCOM jogosult – azonban nem köteles – felszólítani a Felhasználót arra, hogy egy héten belül szüntesse meg a szerződésszegő állapotot. E határidő kitűzésével megfogalmazott felszólítás mellőzhető, amennyiben TIMOCOM véleménye szerint a körülmények ismeretében nem várható el eredmény.

(4) A fenti 2. és 3. bekezdésben szereplő és a Felhasználó letiltásával vagy a szerződés felmondásával összefüggő jogok egyedül a TIMOCOM érdekét szolgálják. Amennyiben a TIMOCOM nem él ezzel a joggal, a többi Felhasználóval szembeni felelősség ki van zárva.

(5) A TIMOCOM nem köteles megvizsgálni a hozzá beérkező panaszokat.

(6) A Felhasználó minősített kapcsolattartót jelöl ki, aki jogosult a szerződéssel kapcsolatos összes döntés meghozatalára, valamint nyilatkozatok átvételére és megtételére. A TIMOCOM jogosult, azonban nem köteles a Felhasználó vállalatánál tevékenykedő más személyek által adott nyilatkozatok elutasítására.

8. Rendkívüli felmondás, a licenc időtartama, általános rendelkezések


(1) A használati jog időtartama az egyedi megállapodásban rögzített licenctől függ. Az ingyenes tesztidőszakban mindkét felet megilleti az azonnali felmondás joga.

(2) Nyomós ok fennállása esetén mindegyik fél azonnali hatállyal, felmondási idő megtartása nélkül, felmondhatja jelen szerződést. A TIMOCOM általi rendkívüli felmondáshoz alapul szolgáló nyomós ok többek között akkor áll fenn, ha:
a) a Felhasználó fizetésképtelenné válik vagy fizetőképtelenség fenyegeti;
b) a Felhasználó vagyona feletti csődeljárás megindítását elegendő vagyontömeg hiányában elutasították, vagy a Felhasználónak kötelező nyilatkozatot kell tennie,
c) a Felhasználó vétkesen megszegi jelen feltételek rendelkezéseit, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését, vagy ami a 3. pont (4) vagy (5) bekezdése szerinti letiltásra jogosít; 
d) a Felhasználó egyhavi használati díjnak megfelelő összeggel 14 naptári napot vagy legalább 2 egymást követő kifizetéssel késedelembe esik vagy 
e) a szerződés aláírásakor fennálló állapothoz képest a Felhasználó vállalatán belül a tulajdonviszonyok 25 százalékban vagy nagyobb mértékben változnak, vagy a vállalat törvényes képviselőinek személyében változás áll be;
f) a Felhasználó, törvényes képviselői, üzlettársa vagy kapcsolt vállalkozása a TIMOCOM versenytársává válik.

(3) A használati jog a TIMOCOM általi aktiválással lép életbe és a szerződéses viszony megszűnésével egy időben ér véget.

(4) A Felhasználónak a szerződés megszűnésekor mindenféle visszatartási jog kizárása mellett haladéktalanul törölnie kell minden, a TIMOCOM vállalattól beszerzett és a felhasználónál telepített szoftvert, és fel kell hagynia a Marketplace mindenféle használatával. A felhasználónak ezt követően ugyancsak fel kell hagynia a megállapodás tárgyát képező felületekre történő további adattovábbítással is.

(5) Amennyiben a felhasználó vállalkozó, közjogi testület vagy közjogi különvagyon a BGB 310. § 1. bek. 1. mondata értelmében, vagy nem esik a németországi bírói illetékesség hatálya alá, akkor a teljesítés és a jogorvoslat helye Düsseldorf. Jelen szerződésre az ENSZ vételi jogának kizárása mellett a német jog érvényes.

(6) Amennyiben a TIMOCOM jelen szerződés vagy a szerződés részeinek fordítását adja át a Felhasználónak, a német nyelvű változatnak ellentmondó vagy attól eltérő fordítás esetén a német nyelvű változat marad mértékadó és kötelező érvényű.

(7) Amennyiben e feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyan szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a lehető legjobban megközelíti.

9. Adatvédelem

(1) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó műszaki adatait a Felhasználó azonosítása és hozzárendelése, valamint az adatok biztonsága és az adatátvitel javítása érdekében feldolgozza. Ez magában foglalhat a végkészüléktől függően anonim adatokat, például az alkalmazott operációs rendszert, a képernyőfelbontást, a böngészőt, a processzor-azonosítót és -sebességet és a fizikai memóriát, valamint az olyan adatokat, amelyek bizonyos körülmények között személyes hivatkozással rendelkeznek, például az IP-címet és MAC-címet, eszközazonosítót, domain DNS-t, telepítési útvonalat, felhasználói azonosítót, nyelvi beállítást, sütiket és telematikai adatokat.
A TIMOCOM a Marketplace felhasználó általi beállítása használata során személyes adatokat, is kezel, mint például a Felhasználó neve, megszólítása, e-mail-címe, elérhetőségi adatai, hozzárendelése valamely vállalati felhasználóhoz, megadott nyelvismeret, beírt adatok, közlemények, a Felhasználó saját maga által a profiljában vagy a Marketplace alkalmazási lehetőségeinek használata révén harmadik felek rendelkezésére bocsátott információk. A TIMOCOM ezeket az adatokat a következő célokra használja:
- a megállapodás tárgyát képező szolgáltatás rendelkezésre bocsátása és fenntartása
- a felhasználó által kezdeményezett tranzakciók lebonyolítása
- a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése
- a használati feltételek betartásának biztosítása
- a jogszabályi kötelezettségek vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági követelmények teljesítése. 
Az adatok megőrzési időtartama szempontjából a mindenkori szerződés időtartama és célja a mérvadó, a feldolgozó szerv nyomós érdekei vagy törvényi megőrzési kötelezettségek hiányában.

(2) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó üzleti adatait szerződéskötés és a szerződés lebonyolítása céljából feldolgozza, valamint hogy neves céginformációs szolgáltatóktól információkat szerezzen a Felhasználóról.

(3) A Felhasználó egyetért azzal, hogy személyes adatait a TIMOCOM a licencszerződés vagy felhasználóspecifikus szolgáltatási megrendelések teljesítése érdekében feldolgozza és átadhassa leány- vagy partnervállalatainak. Ezek módosulhatnak, és jelenleg a következők: 
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; 
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; 
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath; 
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ezek a vállalatok kizárólag a TIMOCOM megbízásából és utasítása szerint rögzítik a Felhasználó adatait, és a TIMOCOM az érvényes adatvédelmi jogszabályok betartására kötelezi őket. A Felhasználó személyes adatainak harmadik fél részére történő átadására ezen kívül a törvényben leírt esetekben, végrehajtandó hatósági vagy bírósági rendelkezések esetén, valamint bűncselekmények vagy jelen licenc-rendelkezések megszegésének megakadályozása vagy leküzdése érdekében kerülhet sor. A TIMOCOM a nem személyes adatokat – mint például anonimizált adatok vagy a szerződés céljának elérése érdekében harmadik félnek szánt adatok – feldolgozhatja, valamint harmadik félnek átadhatja.

A TIMOCOM műszaki óvintézkedésekkel és minden felhasználó esetében szerződéses rendelkezésekkel gondoskodott arról, hogy a Marketplace adatait ne használják a szerződésben meghatározottól eltérő célokra, és ne továbbítsák harmadik feleknek. A technika jelenlegi állása szerint nem lehet olyan 100 százalékos biztonságot elérni, hogy egyetlen felhasználó se adjon tovább a szerződést megszegve adatokat harmadik feleknek. A felhasználó ezt a körülményt tudomásul veszi, és haladéktalanul értesíti a TIMOCOM vállalatot, ha ilyen eset a tudomására jut.

(4) A felhasználónak a TIMOCOM vállalattal szemben mindig joga van ingyenes tájékoztatáshoz az Ön tárolt személyes adatairól, valamint helyesbítéséhez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve az adatkezelés megtiltásához, továbbá joga van az adathordozhatósághoz, feltéve, hogy fennállnak a mindenkori adatvédelmi jogszabályok szerinti feltételek. A felhasználók a személyes adataikra vonatkozó jogaikkal kapcsolatos kérdéseikkel, az adatkezelés megtiltásával vagy korlátozásával kapcsolatban bármikor a következő személyhez fordulhatnak:

TIMOCOM GmbH 
Adatvédelmi tisztviselő
Timocom Platz 1 
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

A visszavonás vagy korlátozás nem érinti a szerződés fennállását és a Felhasználó fizetési kötelezettségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TIMOCOM egy ilyen visszavonás vagy korlátozás következményeként esetleg már nem fogja tudni továbbra is lehetővé tenni a Marketplace használatát. 

Ezzel egyidejűleg a felhasználónak jogában áll a TIMOCOM vállalat vonatkozásában illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Az adatvédelemért és az információs szabadságért felelős tartományi megbízott Észak-Rajna-Vesztfáliában: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) A Marketplace adatvédelmi szempontból megfelelő használatáért a felhasználó felelős. A Felhasználó köteles a Marketplace segítségével végzett adatfeldolgozás során betartani a mindenkor hatályos jogszabályok összes vonatkozó adatvédelmi rendelkezését. A felhasználó az adatvédelmi, szerződéses vagy egyéb jogszabályi rendelkezések be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot.

(6) A Felhasználó a használat megkezdése előtt a Marketplace használatával érintett összes személyt tájékoztatja az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához való hozzájárulásáról, továbbá a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről. Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik a Marketplace használatával érintett személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia.

(7) A TIMOCOM felhívja a figyelmet arra, hogy a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) szerint a szerződéses jogviszonyból eredő, esedékes követelések nem szerződés szerinti teljesítésének adatait átadják a SCHUFA Holding AG-nak (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), amennyiben a követelés alapjául szolgáló szerződéses jogviszony azonnali hatállyal felmondható és a hiányzó szolgáltatást az esedékesség ellenére az Önökkel közölt fizetési határidőn belül nem teljesítették. A SCHUFÁ-ról további információ www.meineSCHUFA.de.

§1 Teljesítés


1. A TIMOCOM GmbH cég a megbízó kizárólag tiszta számlaösszegének behajtása támogatásánál tevékenykedik. A TIMOCOM kötelezettségszerű egyéni mérlegelését követően kéri az adós fél állásfoglalását, illetve a követelés kiegyenlítését.

2. A TIMOCOM nem vállal felelőséget közbenjárása sikeréért.

3. Az adós közbenjárás utáni kifizetései, jóváírásai vagy beszámításai az eljárás sikerének számítanak akkor, ha a megbízó a megjelölt fizetési időpontot követően két héten belül nem közli a TIMOCOM-mal azt, hogy a követelés kiegyenlítése nem történt meg. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett követelésre befolyó fizetéseket, jóváírásokat vagy elszámolásokat 3 napon belül jelenti a TIMOCOM-nak.

4. A megbízónak továbbra is joga van arra, hogy követelése behajtására további intézkedéseket tegyen meg.

§ 2 Díjazás


1. A felek 25,00 € összegű kezelési díjban állapodnak meg. Sikeres behajtás esetén a TIMOCOM sikerdíjat számít fel a megbízónak, amely összeg már tartalmazza a Nemzetközi Követeléskezelés Szolgáltatás kezelési díját. Az ügyvédek díjazásáról szóló törvény (RVG) előírásainak megfelelően a mindenkor sikerdíj mértékére a következők irányadók: a TIMOCOM Nemzetközi Követeléskezelés szolgáltatása valutákkal és követelésekkel kapcsolatban.

2. Amennyiben a megbízás eredménytelenül vagy nem a TIMOCOM-nak felróható okokból fejeződik be, úgy a TIMOCOM fenntartja az igényt az addig teljesített szolgáltatásokért járó díjazásra.

3. TIMOCOM fenntartja annak jogát, hogy a számlája összegét más számlákkal együtt behajtsa akkor, ha a megbízóval fennálló üzletviszony következtében már egy követelési feljogosítás fennáll. A megbízó a TIMOCOM-nak teljeskörű megbízást ad arra, hogy a nem vitatható számlaösszeget a megadott üzleti folyószámláról levonhassa.

§ 3 A szerződés kezdete és befejezése


1. A megbízó felhatalmazási ajánlatával 3 munkanapra kötött. A szerződés a megbízás TIMOCOM általi elfogadásával jön létre. Az elfogadásnak nem kell különleges formában megtörténnie, és akár hallgatólagosan is megtörténhet. A szerződés különösen akkor számít a TIMOCOM által elfogadottnak, ha a TIMOCOM ezen idő alatt megkezdte a követelés megalapozottságának ellenőrzését, vagy már igazoltan eljárt az adósnál.

2. A megbízó megbízatását 2 hét határidő betartása mellett felmondhatja. Az adósnál már megtörtént közbenjárás esetén a megbízónak továbbra is tájékoztatási kötelezettsége van a megbízott ügyben történt fizetésekről és TIMOCOM fenntartja az igényét a megegyezett díjazásra.

3. Súlyos kötelezettségszegés esetén fennálló rendkívüli felmondási jog mindkét fél részére változatlan marad.

4. Ha a megbízó vagy az adós egy folyamatban lévő eljárás ideje alatt elvesztené vagy befejezné a TIMOCOM-nál ügyfél státuszát, akkor a megbízónak és a TIMOCOM-nak joga van a szerződéstől való visszalépéshez. A szerződés ebben az esetben a jövőre nézve felbontottnak számít.

5. Ha a közbenjárás alatt az kerülne megállapításra, hogy a követelést előreláthatólag nem lehet behajtani, akkor a közbenjárás befejeződik, s ez a megbízóval közlésre kerül. A követelés különösen akkor minősül behajthatatlannak, ha azt a hitelező harmadik féllel szemben vitatja, ha az engedményezett, bíróság előtt folyamatban van, más jogcímen vagy harmadik fél jogaival terhelt, vagy ha az adós fizetésképtelen. A szerződés akkor a jövőre nézve felbontottnak számít.

6. A megbízó köteles a TIMOCOM-ot megfelelő információkkal támogatni. Amennyiben a TIMOCOM mégsem kapja meg 14 napon belül a követelmények szerint előírt információkat feldolgozás céljából, akkor fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést felbontsa; valamint az addigi időpontig felszámolt sikerdíjat, illetve az eljárásért fizetendő alapdíjat felszámolja.

§ 4 Felelősség


1. A TIMOCOM felelőssége az ügyfélnek a szerződés elfogadásából vagy teljesítéséből eredő károkért a következő esetekre korlátozódik: 
a) A TIMOCOM vagy a közreműködői által szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott kár, 
b) Valamely lényeges szerződéses kötelezettség, a TIMOCOM vagy közreműködői általi vétkes megszegése, amely a szerződés céljának elérését veszélyezteti, 
c) A TIMOCOM csalárd szándékból vagy garancia nyújtásából eredő felelőssége, 
d) A TIMOCOM kötelező jog szerinti felelőssége, mint például a termékfelelősségről szóló törvény, vagy 
e) Az életben, testben vagy egészségben okozott kárért fennálló törvényes felelősség, 
a TIMOCOM vagy annak közreműködői által okozott kár.

2. Amennyiben a Megbízó vállalkozó, a TIMOCOM felelőssége a szerződéskötéskor várható jellemző szerződéses kár mértékére korlátozódik:
a) Az előző 1 a) bekezdés szerinti esetekben, az egyszerű alvállalkozók súlyos gondatlansága esetén, 
b) Az előző 1 b) bekezdés szerinti gondatlanság esetén.

3. A megbízó felelőssége, hogy a nyitott követelés esedékes és vitathatatlan legyen, valamint az, hogy a TIMOCOM az összes szükséges iratot és információt megkapja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megbízó csak akkor kérheti az adóstól az eljárás utáni sikerdíj költségének megtérítését, ha az adós késedelmesen teljesít, illetve erre törvényi előírás kötelezi. Ezen költségek megtérítésére a megbízónak közvetlenül az adóshoz kell fordulnia.

4. TIMOCOM fenntartja a jogot, hogy az ügy befejezése után mindazon iratokat megsemmisítse, amelyek megőrzése törvényesen nem előírt.

§ 5 Egyéb


1. Minden megegyezésnek írásban kell megtörténnie.

2. Ha a megbízó nem felhasználó, akkor a teljesítési és bírósági hely Düsseldorf. Jelen megállapodásra a német jog érvényes.

3. Ha a szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, akkor ez nem érinti az összes többi rendelkezést vagy megegyezést. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan érvényes rendelkezésben egyeznek meg, amely az érvénytelen megegyezés céljához a legközelebbi.

Állapot: 2024 01. 01.

Fel